PDF להורדה

תזכורת ליישום תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות

שנה: 2021

מספר החוזר: 123.2021


ברצוננו להזכירכם, כי המוסד לתקינה ישראלית בחשבונאות פרסם בחודש דצמבר 2020 את "תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות", אשר חל על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021.

יודגש, כי היות ובהתאם לתקן ישות רשאית לבחור למדוד את נכסיה הביולוגים לפי מודל העלות[1] או מודל השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה[2] על הנהלת הישות להיערך ולבחור את המודל המתאים לה.

להלן עיקרי התקן:

התקן קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים ביולוגיים ובתוצרת חקלאית בנקודת האסיף (תוצרת חקלאית לאחר נקודת האסיף מהווה מלאי והיא בתחולת "תקן חשבונאות מספר 26 – מלאי").

התקן מגדיר מהם: "נכס ביולוגי", "צמח מניב" ו"תוצרת חקלאית" ומסביר את ההבחנה ביניהם.

כאמור לעיל, בניגוד לתקן הבינלאומי, הדורש מדידה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה, התקן הישראלי מאפשר לישות לבחור מדיניות חשבונאית בין מודל העלות למודל השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה.

  • תחולה
  • התקן ייושם לצורך טיפול חשבונאי בפריטים הבאים כאשר הם קשורים לפעילות חקלאית: נכסים ביולוגיים, תוצרת חקלאית בנקודת האסיף (harvest) וכן מענקים ממשלתיים הקשורים לנכסים אלה.
  • התקן אינו חל על צמחים מניבים וכן על מענקים ממשלתיים הקשורים לנכסים אלה (צמחים מניבים הינם בתחולת "תקן חשבונאות מספר 27 – רכוש קבוע").
  • התקן חל על התוצרת של צמחים מניבים.
  • התקן אינו חל על קרקע הקשורה בפעילות חקלאית או על נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לפעילות חקלאית.
  • בחירת מדיניות חשבונאית
  • התקן מאפשר לישות בחירת מדיניות חשבונאית (זאת, כאמור, בניגוד לתקן הבינלאומי, הדורש מדידה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה).
  • ישות רשאית לבחור למדוד קבוצה של נכסים ביולוגים, וכתוצאה מכך גם את התוצרת החקלאית שנאספה ממנה, לפי מודל העלות או לפי מודל השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה.
  • הבחירה תבוצע לגבי כל קבוצה של נכסים ביולוגיים בנפרד.

התקן קובע מדרג לקביעת השווי ההוגן של נכס ביולוגי ושל תוצרת חקלאית.

  • מענקים ממשלתיים

התקן קובע את הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים שאינם בתחולת גילוי דעת מספר 35.

התקן מבחין בין מענקים בלתי מותנים לבין מענקים מותנים וכן בין מענקים לנכס ביולוגי הנמדד לפי מודל העלות לבין מענקים לנכס ביולוגי הנמדד לפי מודל השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה.

 

לנוחותכם, מצורף קישור לתקן חשבונאות מספר 42 – לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] מודל העלות – בהתאם למהות הנכס הביולוגי: בהתאם לדרישות תקן חשבונאות מספר 26, מלאי או בהתאם למודל העלות בתקן חשבונאות מספר 27.

[2]  שווי הוגן (Fair value) – הסכום שבו ניתן להחליף נכס, בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון שאינם קשורים, הפועלים בצורה מושכלת (שוק פעיל). אם לא קיים שוק פעיל, ישות תשתמש באחד או ביותר ממקורות המידע הבאים, כאשר הם זמינים, בקביעת שווי הוגן: המחיר העדכני ביותר של עסקה בשוק, בתנאי שלא חל שינוי משמעותי בנסיבות הכלכליות מתאריך העסקה הזו עד לסוף תקופת הדיווח; מחירי שוק של נכסים דומים עם תיאום כדי לשקף הבדלים; מדדים ענפיים תקניים. בנסיבות, שמחירים שנקבעו בשוק או ערכים שנקבעו בשוק לא יהיו זמינים – ישות תשתמש בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים נטו החזויים מהנכס, כשהם מהוונים לפי שיעור שוטף שנקבע בשוק בקביעת שווי הוגן.

דילוג לתוכן