PDF להורדה

תזכורת – יישום תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות – בדוחות הכספיים לשנת 2023

שנה: 2024

מספר החוזר: 12.2024


בשנת 2022, יושם לראשונה "תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות", אשר חל על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021. בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2023 נדרש עדכון ערך הנכסים הביולוגים (העדכון ייערך בהתאם למודל שנבחר בדוחות הכספיים לשנים 2022 ו-2021).

עדכון שווי הנכסים הביולוגים לשנת 2023, ייעשה בהתייחס לשינוים בסביבה העסקית המשפיעים על ריבית ההיוון, שינוים בערך מכסות החלב, ככול שישנם, וכן שינוים בישות המדווחת בהתתייחס לתוצאות הפעילות בשנה האחרונה ולערך הנכסים הקבועים לסוף שנת 2023.

להלן נזכיר את עיקרי התקן:

  • התקן קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים ביולוגיים ובתוצרת חקלאית בנקודת האסיף (תוצרת חקלאית לאחר נקודת האסיף מהווה מלאי והיא בתחולת "תקן חשבונאות מספר 26 – מלאי").
  • התקן מגדיר מהם: "נכס ביולוגי", "צמח מניב" ו"תוצרת חקלאית" ומסביר את ההבחנה ביניהם.
  • התקן מאפשר לישות לבחור מדיניות חשבונאית בין מודל העלות[1] למודל השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה[2].

שינוי מדיניות לאחר בחירההתקן מדגיש את הוראות תקן חשבונאות מספר 35 לפיו שינוי יזום במדיניות החשבונאית ייעשה רק אם השינוי יביא להצגה נאותה יותר של עסקאות, אירועים או מצבים בדוחות הכספיים של הישות. התקן קובע, כי אין סבירות גבוהה לכך ששינוי ממודל השווי ההוגן למודל העלות יביא להצגה נאותה יותר.

דהיינו, יישויות שהציגו בעבר את ערך הנכסים הביולוגיים שלהן לפי מודל העלות – יכולות לבחור לעבור למודל השווי ההוגן.

  • התקן ייושם לצורך טיפול חשבונאי בפריטים הבאים כאשר הם קשורים לפעילות חקלאית: נכסים ביולוגיים, תוצרת חקלאית בנקודת האסיף (harvest) וכן מענקים ממשלתיים הקשורים לנכסים אלה.
  • התקן אינו חל – על צמחים מניבים וכן על מענקים ממשלתיים הקשורים לנכסים אלה (צמחים מניבים הינם בתחולת "תקן חשבונאות מספר 27 – רכוש קבוע"), על התוצרת של צמחים מניבים ועל קרקע הקשורה בפעילות חקלאית או על נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לפעילות חקלאית.
  • התקן קובע מדרג לקביעת השווי ההוגן של נכס ביולוגי ושל תוצרת חקלאית.

 

 

לתקן חשבונאות מספר 42 – לחצו כאן

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

 

 

 

 

 

להצעת התקשרות לעדכון שווי הנכסים הביולוגים לסוף שנת 2023 – לחצו כאן

 

[1] מודל העלות – בהתאם למהות הנכס הביולוגי: בהתאם לדרישות תקן חשבונאות מספר 26, מלאי או בהתאם למודל העלות בתקן חשבונאות מספר 27.

[2]  שווי הוגן (Fair value) – הסכום שבו ניתן להחליף נכס, בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון שאינם קשורים, הפועלים בצורה מושכלת (שוק פעיל). אם לא קיים שוק פעיל, ישות תשתמש באחד או ביותר ממקורות המידע הבאים, כאשר הם זמינים, בקביעת שווי הוגן: המחיר העדכני ביותר של עסקה בשוק, בתנאי שלא חל שינוי משמעותי בנסיבות הכלכליות מתאריך העסקה הזו עד לסוף תקופת הדיווח; מחירי שוק של נכסים דומים עם תיאום כדי לשקף הבדלים; מדדים ענפיים תקניים. בנסיבות, שמחירים שנקבעו בשוק או ערכים שנקבעו בשוק לא יהיו זמינים – ישות תשתמש בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים נטו החזויים מהנכס, כשהם מהוונים לפי שיעור שוטף שנקבע בשוק בקביעת שווי הוגן.

דילוג לתוכן