PDF להורדה

תזכורת בדבר חובת עוסק לוודא את אמינות החשבונית אותה הוא מקבל

שנה: 2019

מספר החוזר: 106.2019


בעקבות מספר פסקי דין שניתנו לאחרונה ברצוננו לחזור ולהזכירכם בדבר חובת עוסק לוודא, כי חשבונית המס אותה קיבל הוצאה כדין על ידי עוסק הזכאי להוציאה.

נזכיר, כי חשבונית פיקטיבית[1] הינה חשבוניות מס שהוצאה שלא כדין, כגון: חשבונית מזויפת, חשבונית שהוצאה על ידי מי שאינו מורשה להוציאה על פי דין, או חשבונית שמכילה פרטים שאינם נכונים.

בפסק דין חברת טי.גי.די[2] נקבע, כי התנאי להתיר ניכוי מס תשומות מחשבונית שהוצאה שלא כדין, הוא: "לא רק היעדר שותפות בהוצאת החשבונית שלא כדין, ולא רק העדר רשלנות, אלא אף יש דרישה פוזיטיבית שינקוט בכל האמצעים הסבירים לוודא שהחשבונית הוצאה כדין".

בפסק דין חברת ת.מ.י.ד[3] חזר בית המשפט על העקרונות שנקבעו בפסיקות קודמות לגבי חובת העוסק מקבל החשבונית לוודא האם הגורם שהוציא את החשבונית הוא זה אשר סיפק את השירות או מכר את הנכס:

  • האם מוציא החשבונית באמת היה מסוגל וערוך למתן השירות או מכירת הנכס כמתואר בחשבונית?
  • האם מוסר החשבונית אכן היה מוסמך ורשאי לפעול בשם הגורם, אשר לכאורה, נתן את השירות או מכר את הנכס?
  • האם קיימים סימנים כי השירות ניתן או הנכס נמכר על ידי גורם אחר, שלא הוציא את החשבונית?

חברת ת.מ.י.ד עסקה בבניית ושיפוץ בניינים. לצורך ביצוע עבודות היא התקשרה עם מספר חברות, אשר סיפקו לה כוח אדם (פועלים) או ביצעו עבודות כקבלני משנה.

לטענת מנהל מע"מ לא הוכח, כי חברות אלו אכן נתנו שירות לחברה, אלא עולה חשש כי החשבוניות הונפקו כ"כיסוי" גרידא. לטענת החברה היא נקטה את הפעולות הדרושות והסבירות כדי לעמוד על תקינות החשבוניות.

בית המשפט קבע, כי החברה לא עמדה בנטל, למרות שנהגה לדרוש מספקיה תעודת התאגדות, מסמך המעיד על מורשי חתימה, צילום תעודת הזהות של איש הקשר וכן אישור רשות המסים על ניהול פנקסי חשבונות ואישור רשות המסים לצורך ניכוי מס במקור – היות ולא הוכח קשר כלכלי או עסקי או משפטי בין החברות שעל שמן הוצאו החשבוניות לבין פועלי הבניין שעבדו בפרויקטים של החברה ובנוסף החברה לא התעמקה יתר על המידה לגבי הבעלות בחברות מעסיקות הפועלים, מקום עיסוקן או תחום פעילותן ובשאלה האם מי שמציג עצמו כמיצגה אכן פועל בשמה.

בפסק הדין הודגש, כי כאשר קבלן משנה מעסיק עובדים של קבלן משנה / כוח אדם אחר – לפחות גורם אחד חייב להיות מעסיק הפועלים הישיר ולא רק קשור עם קבלן משנה / כוח אדם אחר.

להלן תזכורת בדבר דרכים העולות מפסקי הדין, שניתנו בשנים האחרונות ומהפרקטיקה המקצועית לגבי בירור ואימות אמיתות החשבוניות[4]:

  • בירור אודות מנפיק החשבונית אצל הרשויות המוסמכות – יש לוודא, כי המנפיק רשום ברשות המסים ובעל תיק מע"מ פעיל במועד הנפקת החשבונית.
  • הצגת אישור מע"מ על רישום מנפיק החשבונית כעוסק מורשה.
  • דרישת הצגתם של מסמכים רלבנטיים נוספים, כגון ייפויי כוח, אשר יכולים לקשור בין האדם מולו פועלים לבין העסק אותו הוא מתיימר לייצג, ולגבי זכותו לחתום על הסכמים ו/או הזמנות מטעם העסק.
  • יש לוודא שהאדם מולו פועלים הוסמך לכך מטעם התאגיד אותו הוא מייצג.

 

 

 

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1]    יצוין, כי המונח "חשבונית פיקטיבית" הינו מונח השגור בפרקטיקה וכי חוק מס ערך מוסף אינו משתמש בו. החוק עוסק בחשבונית מס שהוצאה כדין לעומת חשבונית מס שהוצאה שלא כדין – מבלי להבחין בין מקרה בו לא בוצעה עבודה או לא ניתן שירות, לבין מקרה בו החשבונית נמסרת ככיסוי לעבודה או שירות, אך מבלי לייצג עסקה בין הצדדים לחשבונית

[2]   מנהל מס ערן מוסף תל אביב 3 ני טי.גי.די הובלות בע"מ.

[3]   ע"מ 22478-12-15, ת.מ.י.ד חברה לבניה והשקעות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף תל אביב.

[4]  ראו חוזרנו 84/16.

דילוג לתוכן