PDF להורדה

תוקף תקנות פחת מואץ מסתיים ביום 30 ביוני 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 68.2021


ברצוננו להזכירכם, כי תוקף התקנות המעניקות פחת מואץ על ציוד שנרכש החל מה-1 בספטמבר 2020[1], מסתיים ביום 30 ביוני 2021.

כזכור, התקנות קובעות, כי העוסקים במשק רשאים לתבוע פחת בשיעור כפול משיעור הפחת הקבוע בפקודת מס הכנסה, על ציוד שנרכש החל מה-1 בספטמבר 2020 ועד ה-30 ביוני 2021.

ההטבות יינתנו בגין רכישת ציוד, כהגדרתו בתקנות הפחת, לרבות מכונות ורכב עבודה, שאינו משאית, ולמעט נכסים בלתי מוחשיים, בתנאים המפורטים בתקנות.

לאור האמור, יש לשקול הקדמת רכישת ציוד מתוכנן עד ליום 30 ביוני 2021.

להרחבה – ראו חוזרנו 152/20.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162, zohark@britcpa.co.il

 

[1] תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה), תשפ"א-2020.

דילוג לתוכן