PDF להורדה

תוקף הטבות המס ליישובים הוארך עד ליום 31 בדצמבר 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 157.2020


בהמשך לחוזרנו 20/20 בו עדכנו שתוקף הטבות המס, שנקבע בינואר 2019, ליישובים הזכאים להטבה למשך שנה בלבד, הוארך עד ליום 26 ביוני 2020[1], ברצוננו לעדכנכם כי פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256), תשפ"א-2020, במסגרתו הוארכה תקופת ההטבות עד ליום 31 בדצמבר 2020.

הטבות המס ביישובים ניתנות בצורת זיכוי בשיעור מההכנסה ברוטו מיגיעה אישית עד תקרת ההכנסה שנקבעה, על פי ניקוד של 3 קריטריונים: מדרג חברתי כלכלי, ניקוד פריפריאלי וסמיכות לגבול, כאשר לכל קריטריון נקבע משקל שונה והזכאות ניתנה ליישובים שצברו מינימום של 25 נקודות.

כתוצאה מהוראות החוק והוראות השעה טרום תיקון החוק האמור לעיל, נוצרו 3 קבוצות שונות של יישובים:

  1. יישובים הזכאים להטבה קבועה בכל שנת 2020 – מדובר במרבית היישובים, כולל ערים, קיבוצים ומושבים.
  2. יישובים הזכאים להטבה רק במחצית הראשונה של שנת 2020 – מדובר ב-37 יישובים, ביניהם גם קיבוצים ומושבים, הזכאים להטבת מס מינימלית בשיעור 7%, להם הוארכה הוראת השעה עד ה-26 ביוני 2020.
  3. יישובים להם הופחתה הטבת המס (שיעור הזיכוי ו/או תקרת ההטבה) במחצית השנייה של שנת 2020 – מדובר ב-41 יישובים, בעיקר יישובים בקו עימות הזכאים להטבות מס גבוהות, ביניהם גם קיבוצים ומושבים.

במסגרת התיקון לחוק, נקבע כי תושב של יישוב, שהיה זכאי לזיכוי ממס בשנת 2019, ימשיך להיות זכאי להטבה עד ליום 31 בדצמבר 2020 – אם היה תושב היישוב בשנת 2020 ועד המועד האמור.

משרדנו מלווה את החקיקה באמצעות חבר הכנסת לשעבר איתן ברושי וחברת גלעד יחסי ממשל, כאשר המטרה הינה הארכת הוראות החוק והוראות השעה שהיו בתוקף לשנת 2020, גם לשנת 2021 ולשנים הבאות.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

[1] ההארכה בוצעה בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, המאריך בעת תקופת בחירות את תוקף החוקים שהיו אמורים לפקוע לפני הבחירות, או בשלושת החודשים שלאחריהן – לתקופה של כשלושה חודשים נוספים מיום הבחירות.

דילוג לתוכן