PDF להורדה

תוספת נקודת זיכוי להורים בשנת 2024

שנה: 2024

מספר החוזר: 9.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי החל משנת המס 2024, תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.

נזכיר, שבשנים 2022 ו-2023 נקבע במסגרת הוראת שעה, כי תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 13 שנים וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2023[1].

במסגרת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (תשפ"ג-2023), תוקנו בין היתר סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה ונקבע כאמור, כי החל משנת 2024 תובא נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.

להלן טבלאות המסכמות את מתן נקודות הזיכוי:

נקודות זיכוי לאשה נשואה ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו (ומקבל קצבת ילדים בגינם):

גיל הילד בשנת המס הוראת שעה לשנים 2022 ו-2023 החל משנת 2024
6-12 2 2
13-17 1 2

נקודות זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו אינם בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם:

גיל הילד בשנת המס הוראת שעה לשנים 2022 ו-2023 החל משנת 2024
6-12 1 1
13-17 0 1

בחישוב המס של "הורה אחד"[2] יובאו בחשבון הן נקודות הזיכוי המפורטות בטבלה הראשונה והן נקודות הזיכוי המפורטות בטבלה השנייה.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרנו 35/23.

[2] "הורה אחד" – הורה לילד, שההורה השני נפטר או שזהותו אינה רשומה במרשם האוכלוסין.

דילוג לתוכן