PDF להורדה

תוספת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל שלוש

שנה: 2024

מספר החוזר: 32.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי אושר חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), תשפ"ד – 2024, המעניק נקודות זיכוי נוספות להורים לילדים עד גיל שלוש.

החוק חל רטרואקטיבית מיום 1 בינואר 2024.

בהתאם לחוק, תוקנו בין היתר סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה, ונקבע כי החל משנת המס 2024, יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות לכל הורה בעבור כל ילד, החל משנת הלידה ועד לשנה שבה מלאו לילד 3 שנים (בנוסף לנקודות הזיכוי הניתנות כיום), כדלהלן:

  • עבור כל ילד שנולד בשנת המס, נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.
  • עבור כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס, נוספו שתי נקודות זיכוי לכל הורה.
  • עבור כל ילד שמלאו לו שלוש שנים בשנת המס, נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.

להלן טבלה המסכמת את מתן נקודות הזיכוי בהתאם לתיקון החוק לכל הורה:

גיל הילד בשנת המס עד שנת 2023 החל משנת 2024
שנת לידה 1.5 2.5
1 2.5 4.5
2 2.5 4.5
3 2.5 3.5

 

יצוין כי, הורה "יחיד" (הורה במשפחה בה אין הורה נוסף) יהיה זכאי לכפל נקודות זיכוי. דהיינו, תוספת של 2 נקודות זיכוי בשנת הלידה ובשנה שבה מלאו לילד שלוש שנים, ותוספת של 4 נקודות זיכוי בשנה בה מלאו לילד שנה ובשנה בה מלאו לילד שנתיים.

שכירים, שעובדים במקום עבודה אחד, אינם נדרשים לבצע כל פעולה על מנת לממש את ההטבה. עצמאים, וכל שאר החייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, ייהנו מההטבה כחלק מחישוב המס השנתי לאחר הגשת הדוח השנתי.

רשות המסים הודיעה כי היא תפעל לתקן באופן יזום תיאומי מס שהוגשו במהלך השנה, על מנת שהורים שערכו תיאום מס לפני אישור ההטבה יקבלו את נקודות הזיכוי מבלי להידרש לפנות לרשות המסים על מנת לקבל תיאום מס חדש.

נזכיר, כי החל משנת המס 2024, תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה בעבור כל ילד שבשנת המס מלאו לו 6 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים[1].

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרנו 9/24.

דילוג לתוכן