PDF להורדה

שירותי רשות התאגידים למניעת גניבת זהות חברה

שנה: 2020

מספר החוזר: 112.2020


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות התאגידים אודות פעולות בהן ניתן לנקוט על מנת להפחית את הסיכון לגניבת זהות של חברה.

ההודעה פורסמה, בין היתר, בעקבות פרסום, בדבר קיומה של חקירה משטרתית, באשר למעשי מרמה, לכאורה, שבוצעו תוך שימוש בהעברת מסמכים מזויפים לרשם החברות.

להלן הפעולות המוצעות על ידי רשות התאגידים בכדי להפחית את הסיכון לגניבת זהות של חברה:

  • ביצוע כלל העדכונים, ובכללם הדוח השנתי, באופן מקוון – בין היתר, היות ולדיווח המקוון פוטנציאל נמוך יותר לביצוע פעולות זיוף.

יובהר, כי כיום ניתן לבצע את כל העדכונים המקוונים גם ללא צורך ב"כרטיס חכם", אלא באמצעות שימוש בהזדהות ממשלתית.

  • שירות "חסימת עדכונים ידניים" – מאפשר לחברה לעדכן את רשם החברות, כי היא מבקשת לבצע עדכונים באופן מקוון בלבד.

יודגש, כי לאחר עדכון הבקשה אצל רשם החברות, נחסמת בפני החברה האפשרות לביצוע עדכונים ידניים לגבי הפעולות הרלבנטיות.

שימוש באופציה זו מבטיח, כי במידה ויגיע טופס ידני – הנתונים ברשם החברות לא יעודכנו על סמך הטופס הידני, אלא על סמך עדכון מקוון בלבד.

בכדי להפעיל שירות זה יש ללחוץ על  "רשם החברות safety" (באתר רשות התאגידים – רשם החברות) – השירות יופיע תחת הכותרת "חסימת עדכונים ידניים וקבלת דיווחים מקוונים בלבד".

  • קבלת מידע לגבי כלל החברות בהן אדם הוא דירקטור או בעל מניות[1]

בכדי להפעיל שירות זה יש ללחוץ על  "רשם החברות safety" (באתר רשות התאגידים – רשם החברות) – השירות יופיע תחת הכותרת "החברות שלי".

יצוין, כי במידה וברשימה המופיעה לא תופיע חברה בה האדם הינו דירקטור או בעל מניות, ניתן לפתוח פניה ייעודית לרשם החברות, בכדי לבדוק האם מדובר בתקלה מינהלית, או באירוע של עדכון על סמך טפסים מזויפים, אשר בגינו יש מקום להגיש תלונה למשטרה.

רשות התאגידים מבהירה, כי פניות אלו ייענו באופן מהיר ביותר.

במקרה, שיעלה בבדיקה ברשם החברות, כי לא מדובר בתקלה טכנית, הפניה תועבר על ידי רשם החברות למשטרה, והפונה יקבל את מספר התיק, שנפתח לצורך המשך הטיפול מול המשטרה.

  • משלוח דוא"ל לבעל המניות או הדירקטור בכל מקרה של שינוי בבעלי המניות או בדירקטורים בחברות אליהן הוא קשור[2]

בכדי להפעיל שירות זה יש ללחוץ על  "רשם החברות safety" (באתר רשות התאגידים – רשם החברות) – השירות יופיע תחת הכותרת "התראה בהודעה".

יצוין, כי שירות זה יינתן רק לבעלי מניות ודירקטורים, אשר בעת הרישום לאזור האישי הממשלתי, אישרו קבלת דוא"ל מממשל זמין.

 

 הנכם מוזמנים לפנות לרואה החשבון ממשרדנו, המטפל בכם, בכל שאלה או הבהרה.

 

 

[1] לצורך קבלת שירות זה נדרש רישום מקדים של הדירקטורים / בעלי המניות לאזור האישי הממשלתי באתר ממשל זמין.

[2] לצורך קבלת שירות זה נדרש רישום מקדים של הדירקטורים / בעלי המניות לאזור האישי הממשלתי באתר ממשל זמין.

דילוג לתוכן