PDF להורדה

שיפוי השכר למפונים יוארך לחודש ינואר 2024

שנה: 2024

מספר החוזר: 5.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי במטרה למנוע הוצאה לחל"ת או פיטורים של אנשים שפונו מביתם ולא הגיעו למקום עבודתם, בכוונת משרד האוצר להאריך את החזר השכר למעסיקים, המעסיקים אנשים שפונו בכפוף להחלטות הממשלה[1], גם לחודש ינואר. במסגרת המתווה, מעסיקים של אותם מפונים, שלא הגיעו לעבודה בכל הארץ, יהיו זכאים לפיצויים במסגרת מסלול השכר של קרן מס רכוש ברשות המסים.

למרות הסברי רשות המסים ומשרד האוצר בשלבים מוקדמים יותר של המלחמה, לא תיפתח מערכת ייעודית, אשר מאפשרת החזרי כספים אלו, אלא ההחזרים יתבססו על המערכות הקיימות לשיפוי עוסקים בגין נזק עקיף באופן הבא:

  • תאגיד אשר לא הגיש עדין פיצוי באחד ממסלולי הפיצויים – יוכל להגיש בקשה לפיצוי במסגרת מסלול ירוק – שכר ולקבל 520 ש"ח ליום היעדרות של העובד.

במידה ושכר העובד, אשר שולם לו עבור ימים בהם לא עבד – עולה על 520 ש"ח ליום, לאחר אישור הבקשה ותשלום הכסף, המעסיק יידרש להגיש "השגה" (או שאילתה נוספת במידה ותהיה) ולהוכיח את ההפרש בין מה שהתקבל למה ששולם.

  • תאגיד אשר הגיש פיצוי במסלול "הוצאות מזכות" – יוכל להגיש בקשה לפיצוי במסגרת מסלול ירוק – שכר ולקבל 520 ש"ח בגין כל יום היעדרות של העובד.

במידה ושכר העובד, אשר שולם לו עבור ימים בהם לא הגיע לעבודה, עולה על 520 ש"ח ליום, לאחר אישור הבקשה ותשלום הכסף המעסיק יידרש להגיש "השגה" (או שאילתה נוספת במידה ותהיה) ושם יוכיח את ההפרש בין מה שהתקבל למה ששולם.

שימו לב, במסגרת מסלול הוצאות מזכות, המדינה משתתפת בשיעור מסוים של הוצאות השכר, ולא יהיה כפל השתתפות. לפיכך, המדינה תבצע קיזוז בין מה שניתן במסלול הוצאות מזכות למה שניתן במסלול השכר.

  • תאגיד אשר מגיש פיצוי במסלול ירוק – מחזורים: ההשתתפות בהוצאות השכר מובנית בנוסחת הפיצויים (ככל שהוצאות השכר בפועל גבוהות יותר – הפיצוי גבוה יותר), ולכן אין צורך להגיש מסלול שכר נוסף.
  • תאגיד אשר מגיש פיצוי במסלול האדום – יוכל לדרוש את כל הוצאות השכר כפי שהיו בפועל במסגרת המסלול האדום.

במידה והוצאות השכר השוטפות גורמות לבעיה תזרימית – ניתן לבקש מקדמות.

אם המקדמות אינן משקפות את הוצאות השכר המלאות – ניתן לפנות אלינו לצורך פנייה ממוקדת לרשות המסים ודרישת כל הסכום (בהתאם להוכחת הנתונים).

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לסטפני פינקלשטיין     stephanie@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 123/23.

דילוג לתוכן