PDF להורדה

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 38.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסם ברשומות (באיחור ניכר) שיעור הריבית הרעיונית לשנת 2023, לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה[1] – 2.9% (בשנת 2022 – 2.42%).

להזכירכם, בהתאם לסעיף 3(י), אדם (לרבות חברה וחבר בני-אדם) שנתן הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4), בידי נותן ההלוואה ובלבד שמתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה למקבל ההלוואה, כגון: הלוואה לקרוב, שליטה של אחד מהצדדים להלוואה בצד האחר או שהצדדים להלוואה הם בשליטת אותו אדם, במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחר ("שליטה" – החזקה, במישרין או בעקיפין, של לפחות 5% מאמצעי השליטה, ביום אחד לפחות בשנת המס בחבר בני האדם האחר).

יצוין, כי בהגדרת "הלוואה" נקבע, כי סעיף זה לא חל על הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו, כנגד שטר הון, שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפרעון לפני תום התקופה האמורה והפרעון נדחה בפני התחייבויות אחרות (הגדרת "שליטה" לעניין שטר הון – החזקה ב-25% לפחות מכוח ההצבעה או מהזכות לרווחים, במישרין או בעקיפין, ביום אחד לפחות בשנת המס).

כמו כן, הסעיף לא יחול על: חוב של לקוחות או ספקים בשל שירותים או נכסים; הלוואה שסעיף 3(ט) חל עליה; והלוואה שהיא עסקה בין-לאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה (עסקה בינלאומית בה מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים).

יובהר, כי ההנחה מאחורי הסעיף היא, כי עסקת נתינת הלוואה, כאשר אין מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים, נעשית במחיר שוק. אולם בין צדדים קשורים קיים החשש לעסקה שלא בתנאי שוק. לפיכך, אין מקום להחיל את הסעיף באופן גורף על כלל ההלוואות.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1]  שיעור הריבית המעודכן לשנת 2023 לעניין סעיף 3(ט) – ראו חוזרנו מספר 14/23.

דילוג לתוכן