PDF להורדה

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לשנת 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 14.2023


ברצוננו לעדכנכם, בשיעור הריבית המעודכן לשנת 2023 לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה[1] – 3.87% (בשנת 2022 – 3.23%).

סעיף 3(ט) – ריבית רעיונית החלה על מקבל זכות או הלוואה

סעיף 3(ט) קובע, שאם אדם (לרבות חברה וחבר בני אדם) מימש זכות שקיבל בעבר לרכישת נכס או שירות, במחיר הנמוך ממחיר השוק או קיבל הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר – יראו את ההפרש:

  • בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד – כהכנסת עבודה;
  • בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים – כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה מעסק), זולת אם הוכיח שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק;
  • ג. בזכות או בהלוואה, שסעיפים א' ו-ב' לעיל אינם חלים עליה, שקיבל בעל שליטה[2], או קרובו, מחברה שבשליטתו – כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה (הכנסות מימון).

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) מתעדכן מידי שנה.

"הלוואה" מוגדרת בסעיף 3(ט) – "לרבות כל חוב", למעט עסקה בינלאומית, שחלות עליה הוראות סעיף 85א לפקודת מס הכנסה (עסקה בינלאומית בה מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים).

לעניין הלוואה, שניתנה לעובד ממעביד (שאינו חבר בני אדם שהעובד הוא בעל שליטה בו), קובעות תקנות מס הכנסה, כי שיעור הריבית יהיה שיעור עליית המדד ובלבד שסך יתרות קרן ההלוואות של העובד בתקופה אינה עולה על 8,400 ש"ח (לשנת 2023). במידה וסכום ההלוואה לעובד עולה על סכום זה, תחול על כל היתרה ריבית 3(ט) המלאה.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1]  שיעור הריבית המעודכן לשנת 2023 לעניין סעיף 3(י) – טרם פורסם.

[2]  "בעל שליטה" לעניין סעיף 3(ט): מי שמחזיק או זכאי לרכוש, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם   קרובו, אחד מאלה:

  • 5% לפחות מהון המניות שהוצא;
  • 5% לפחות מכוח ההצבעה בחברה;
  • זכות לקבל 5% לפחות מרווחי החברה או מנכסיה בעת פירוק;
  • זכות למנות מנהל.
דילוג לתוכן