PDF להורדה

שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לשנת 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 4.2020


ברצוננו לעדכנכם, בשיעורי הריבית המעודכנים לשנת 2020, לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה.

להלן שיעורי הריבית:

  2020 2019
3 (ט) 3.49% 3.41%
3 (י) 2.62% 2.56%

 

סעיף 3(ט) – ריבית רעיונית החלה על מקבל ההלוואה

סעיף 3(ט) קובע, שאם אדם מימש זכות, שקיבל בעבר, לרכישת נכס או שירות, במחיר הנמוך ממחיר השוק או קיבל הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר – יראו את ההפרש:

  • בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד – כהכנסת עבודה;
  • בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים – כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה מעסק), זולת אם הוכיח, שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק;
  • בזכות או בהלוואה, שהסעיפים לעיל אינם חלים עליה, שקיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה שבשליטתו – כהכנסה לפי סעיף 2(4) (הכנסות מימון).

שיעור הריבית מתעדכן בכל שנה מראש.

סכום הלוואה מינימלי לעובד – המתחייב בריבית רעיונית – הלוואה מעל סך 7,800 ש"ח.

סעיף 3(י) – ריבית רעיונית החלה על נותן ההלוואה

בהתאם לסעיף 3(י), יש לראות באדם, שנתן הלוואה בתנאים מועדפים, ביחס לתנאי השוק הרגילים, כמי שקיבל הכנסה מריבית רעיונית, ועל כן יש לחייבו במס.

יצוין, כי בהגדרת "הלוואה" נקבע, כי סעיף זה לא חל על הלוואה, שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו, כנגד שטר הון, שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפרעון לפני תום התקופה האמורה והפרעון נדחה בפני התחייבויות אחרות (לעניין "שליטה" – יחול הכלל של זכאות ל-25% ומעלה מזכות ההצבעה או הזכות לרווחים).

הוראות הסעיף תחולנה רק במקרים בהם קיימים יחסים מיוחדים בין הלווה למלווה, כגון: הלוואה לקרוב, שליטה של אחד מהצדדים להלוואה בצד האחר או שהצדדים להלוואה הם בשליטת אותו אדם, במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחר ("שליטה" – החזקה במישרין או בעקיפין של לפחות 5% מאמצעי השליטה, ביום אחד בשנת המס בחבר בני האדם האחר).

יובהר, כי ההנחה מאחורי הסעיף היא, כי עסקת נתינת הלוואה, כאשר אין מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים, נעשית במחיר שוק. רק בין צדדים קשורים קיים החשש לעסקה שלא בתנאי שוק. לפיכך, אין מקום להחיל את הסעיף באופן גורף על כלל ההלוואות.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן