PDF להורדה

שיעורי מס מופחתים על פי חוקי העידוד גם לחברה המעסיקה פחות מ-10 עובדים

שנה: 2019

מספר החוזר: 37.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי[1] הקובעת, כי על מנת  להיחשב כמפעל תעשייתי בעל פעילות ייצורית ולקבל את ההטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון (הטבות של שיעורי מס מופחתים וזכאות למענקי השקעות) ניתן להעסיק גם פחות מ-10 עובדים.

יובהר, כי עד עתה עמדת רשות המסים היתה כי לשם קבלת ההטבות יש להעסיק לפחות 10 עובדים. גישה זו של העסקה מינימלית של עובדים על מנת לזכות בהטבות קיבלה בעבר חיזוק במספר פסקי דין, שבהם קבע בית המשפט שהעסקת עובדים במספר משמעותי הינה חלק ממטרות החוק . כאמור לעיל, לאחרונה שינתה הרשות את עמדתה כמשתקף בהחלטת המיסוי החדשה.

להלן תמצית החלטת המיסוי:

העובדות – החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל, אשר מפתחת תוכנה, המאפשרת ללקוחותיה בכל העולם לבצע בדיקות לקמפיינים של פרסום. הכנסות החברה נובעות מדמי שימוש בתוכנה, הנגזרים מהיקף שאילתות המידע אותו הלקוח מעוניין לקבל מהתוכנה. החברה מעסיקה 6 עובדים, מתוכם 3 עובדי פיתוח במשרה מלאה, וכן 3 עובדים נוספים העוסקים בשיווק ותפעול. החל ממועד תחילת פעילותה הייצורית כל עובדי הפיתוח מועסקים כשכירים, והוצאות השכר בגינם נרשמות כהוצאות מו"פ בדוחותיה הכספיים. העובדים פועלים במשרדים ייעודיים של החברה. כל הציוד, המשמש את הפעילות הייצורית (כגון: מחשבים ותוכנות), נמצא בבעלותה ורשום בספריה החל ממועד תחילת הפעילות. כמו כן, החל ממועד תחילת פעילותה הייצורית כל הסכמי ההתקשרות עם הלקוחות והספקים נחתמים במישרין מולה. הקניין הרוחני (IP הנובע מפיתוח התוכנה), לרבות מלוא הסיכונים והסיכויים הנובעים ממנו, נרשם במלואו בבעלותה.

נקבע, כי מפעלה של החברה הינו "מפעל תעשייתי", וזאת בהתבסס על פעילותה של החברה, שהינה פעילות ייצורית של פיתוח תוכנה.

כן נקבע, שהכנסות החברה הינן "הכנסה מועדפת" מאחר והן נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

[1] החלטת מיסוי מספר 6003/19.

דילוג לתוכן