PDF להורדה

שינוי נהלי התקצוב והדיווח ברשות החדשנות

שנה: 2020

מספר החוזר: 155.2020


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות החדשנות, כי בכדי לייעל את אופן הדיווח לרשות, להקל על תהליך קבלת המענקים בפועל ולהבהיר הגדרות מעורפלות, נעשו שינויים מהותיים בנהלי התקצוב והדיווח. שינויים אלו בתוקף החל מתוכניות המוגשות מה-1 בנובמבר 2020.

להלן תמצית השינויים:

איפה נעשה שינוי? הנוהל הישן הנוהל החדש
ניהול מסמכי הנהלת החשבונות כאשר אין שימוש במערכת ERP נדרשת חותמת "שייך למו"פ" אין צורך בשימוש בחותמת
מקום ביצוע פעילות מו"פ לא הוכרה עבודה מהבית מוכרת עבודה מהבית
תוספת עבור אזור עדיפות לאומית לא הייתה קיימת הגדרה ברורה ניתנת תוספת כאשר רוב כוח האדם וקבלני המשנה נמצאים באזור בעדיפות לאומית
נוסחת חישוב אחוז תעסוקה של עובד – בפרויקט שקיבל מענק הסבר באמצעות דוגמה:

אם עובדת עבדה בחודש 100 שעות, שמתוכן 24 שעות הוקדשו לפרויקט שקיבל מענק ולקחה יום מחלה (ששווה 8 שעות) – החברה קיבלה בגינה מענק עבור 22.2 שעות

כיום אם העובדת תעבוד בחודש 100 שעות, מתוכן 24 שעות יוקדשו לפרויקט שקיבל מענק, ובנוסף היא תיקח יום מחלה (ששווה 8 שעות) – החברה תקבל בגינה מענק עבור 24 שעות

 

מועדי דיווח תקופתיים להגשה במהלך תקופת ביצוע הפרויקט (שמיד אחריהן מקבלים חלק יחסי במענק) פעם ברבעון אם לא דחוף לקבל את החלק היחסי במענק – אפשר להגיש פעמיים בשנה (אבל לא פחות)
המועד הסופי להגשת דיווח תקופתי (מהרגע שהתקופה הסתיימה) עד 30 יום עד 60 יום
מספר הגשות מקסימלי של דוח הוצאות תקופתי (עבור תקופה אחת) ללא הגבלה 1
הכרה בהוצאות ששולמו בפועל עד 60 יום מסיום התיק עבור קבלני משנה בלבד עבור כלל סעיפי ההוצאה
% תקרת שכר מנכ"ל מקסימלי מנכ"ל- 50%

מנכ"ל חברת מו"פ – 75%

מנכ"ל חברה מתחילה – 100%

מנכ"ל – 75%

מנכ"ל תאגיד הזנק – 100%

גובה מקסימלי עבור הוצאות קבלני משנה חו"ל ללא הגבלה 50% מגובה התקציב
תקרת קבלני משנה לא הייתה קיימת הגדרה ברורה 200 ש"ח לשעה ועד 185 שעות עבודה בחודש
יועץ מומחה לא הייתה קיימת הגדרה בנוהל הוספה מדרגת שכר גבוה יותר עבור קבלן משנה שהינו העסקת יועץ מומחה
הגשת דוחות עבור קב"מ שתקציבו מעל 30% מתקציב התיק נדרש לא נדרש
הכרה ברווח של קבלן ברמת מגיש בקשה יוכר בגובה 20% לא יוכר
עלות מינימלית של ציוד ומספר מקסימלי של פריטי ציוד שיוכרו 2,500 ש"ח עבור פריט

עד 50 פרטי ציוד

1,500 ש"ח עבור פריט

ללא מגבלת פריטים

אחוז פחת (ציוד) 33% 33%

100% – במקרה של פיילוט

הכרה בהוצאות התאמת מוצר והוצאות על תיקוף שוק לא הוכרו יוכרו עד 15% מסך התקציב
תקציב מקסימלי עבור נסיעות לחו"ל בבקשות שת"פ בינלאומי 20,000 ש"ח 30,000 ש"ח
הכרה בהוצאות רכישת מערכת שעות ומשימות ממוחשבת לא הוכרו יוכרו עד 5,000 ש"ח
הכרה עבור הוצאות פטנטים עד 5 פטנטים ובעד 140,0000 ש"ח יוכרו 100% מההוצאות
האם כל בקשה לשינויים בתיק דורשת אישור ועדת מחקר? כן כן, מלבד הבקשות הבאות שלא דורשות אישור ועדת מחקר:

הזזה/ הארכה/ קיצור תקופה – עד 5 חודשים.

העברות בין סעיפים תקציביים – עד 15% מסה"כ תקציב

האם ניתן להגיש דיווחים תקופתיים שכוללים שינויים בסעיפי התקציב? לא ניתן ניתן להגיש דיווחים עם שינויים של עד 15% בתוך סעיף תקציבי ספציפי

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן