PDF להורדה

שינוי בטפסי 867 לשנת המס 2021 – תאגידים

שנה: 2022

מספר החוזר: 40.2022


ברצוננו לעדכנכם בדבר ההבנות המתגבשות בין לשכת רואי חשבון בישראל לבין רשות המסים והבנקים, בעניין השינוי שבוצע בטופס 867[1] המופק לתאגידים על ידי הבנקים.

החל משנת המס 2021, הטופס המופק לתאגידים לא כולל את נתוני הרווחים וההפסדים מניירות ערך (מידע אשר נכלל בחלקים א'+ב' של טופס 867 בשנים קודמות).

בעקבות פניה שלנו ופניות של מייצגים נוספים ללשכת רואי החשבון, קיימה הלשכה מספר שיחות עם נציגי רשות המסים, נציגי הבנקים וחברי הבורסה, ולאחרונה עדכנה בדבר ההבנות המתגבשות.

להלן ההבנות המתגבשות:

  • רשות המסים תפעל, בתיאום עם הבנקים וחברי הבורסה, להנגשת טופס בממשק אינטרנטי לפירוט כל העסקאות שבוצעו במהלך אותה שנת מס, לרבות ריכוז הנתונים המסכמים לאותה שנה שכוללים בין היתר גם את פירוט סה"כ רווחים / הפסדים מניירות ערך (להלן – טופס פירוטים לאישור 867 א'+ב').
  • עד להסדרת הנגשת טופס פירוטים לאישור 867 א'+ב' בממשק אינטרנטי, ניתן יהיה לקבל את הטופס האמור בפניה פרטנית לסניף הבנק או חבר הבורסה.

 

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1] אישור ניכוי מס במקור – על רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה וממכשירים פיננסים לא נסחרים.   האישור מונפק בכל חודש מרץ עבור שנת המס הקודמת.

דילוג לתוכן