PDF להורדה

שינוי אופן הגשת דוחות כספיים של אגודות שיתופיות

שנה: 2022

מספר החוזר: 90.2022


ברצוננו לעדכנכם בהודעת האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה (רשמת האגודות השיתופיות) בדבר שינוי אופן הגשת דוחות כספיים של אגודות שיתופיות. בהתאם להודעה, החל מה-15 בנובמבר 2022, הגשת דוח כספי של אגודה שיתופית[1] תתבצע באמצעות טופס הפניה מקוון, בלבד.

יובהר, כי בהתאם לנכתב בהודעה, המדובר בשלב ביניים זמני, עד אשר ייסתיים הליך הפיתוח של מערכת מידע חדשה – מערכת ייעודית מקוונת לדיווחים שנתיים לרשמת האגודות השיתופיות. עם השלמת הליך הפיתוח, הגשת הדיווחים השנתיים לרשמת תתבצע על ידי זיהוי אישי של מורשה/ת דיווח בשם האגודה באמצעות מערכת ייעודית מקוונת.

יודגש, כי מעתה, על האגודות לשלוח באופן ישיר (ולא באמצעות ברית פיקוח) את הדוחות הכספיים והתוספות (החמישית והשישית) באמצעות טופס ההפניה המקוון שבאתר רשמת האגודות השיתופיות. את שלושת הדוחות (דוח כספי, תוספת חמישית ותוספת שישית) יש לשלוח באותה הפניה אך ב-3 קבצים נפרדים (באמצעות: דיווח < הגשת דוח כספי[2]).

למען הסר ספק, לא קיימת יותר האפשרות למשלוח דוחות למשרד הרשמת באמצעות דוא"ל.

עוד צוין בהודעה, כי משרד רשמת האגודות השיתופיות פועל לעדכון הנתונים בטפסי הדיווח באמצעות תיקון תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות). מטרת התיקון הינה לקבוע נוסח עדכני ורלבנטי של התוספות החמישית והשישית (עד להשלמתן, חובות הדיווח הינן בהתאם לנוסח הנוכחי, עם השלמת תיקון התקנות יתעדכן נוסח הדיווח בטפסי הדיווח).

לטופס הפניה המקוון באתר רשמת האגוגות השיתופיות – לחצו כאן

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1]  כאמור בתקנה 1(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976.

[2]  קיימת אפשרות לשמור את פרטי הפונה באמצעות לחיצה בסרגל הכלים על:

ייצוא<שמירה על שולחן העבודה<וייבוא.

דילוג לתוכן