PDF להורדה

שינויים מוצעים בתקנות עובדים זרים בתחום החקלאות – הסדרת חובת הפקדת כספי הפיקדון

שנה: 2021

מספר החוזר: 97.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד הכלכלה והתעשייה פרסם הצעה לתיקון תקנות עובדים זרים[1], כך שתוסדר בחוק חובת הפקדת כספי פיקדון על ידי המעסיק לטובת עובדים זרים בתחום החקלאות.

פרק ד' לחוק עובדים זרים[2], קובע הוראות בדבר הפקדת כספים לטובת עובד זר בקרן או בפיקדון.

תיקון התקנות המוצע מבקש להסדיר את חובת הפקדת כספי הפיקדון לטובת עובדים זרים גם בענף החקלאות, בעיקר בנושאים אלו:

  • החובה של מעסיקי עובדים זרים להפקיד כספים לטובת העובדים הזרים המועסקים על ידם.
  • סכומי הפיקדון שחובה להפקידם.
  • הגוף שאליו יופקדו הכספים.
  • תנאי הזכאות של העובדים הזרים לקבל את כספי הפיקדון.
  • האפשרות לנכות מכספי הפיקדון סכומים בשיעורים שונים כאשר העובד הזר יצא מישראל לאחר תום תקופת רישיון הישיבה שלו.
  • דרכי התשלום של כספי הפיקדון.
  • הזכאות לכספי הפיקדון ותשלומם לאחר פטירת העובד הזר.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח )עו"ד) תמר נודל שטרן: 03-7180106, tamar@britcpa.co.il

 

[1] טיוטת תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)(תיקון), תשפ"א-2021.

[2] חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991.

דילוג לתוכן