PDF להורדה

שינויים בטפסי 867 לתאגידים בשנת המס 2021 – הבהרה

שנה: 2022

מספר החוזר: 67.2022


בהמשך לחוזרנו 40/22, ברצוננו לעדכנכם, כי לשכת רואי חשבון בישראל פרסמה לאחרונה הבהרה בנוגע לטופס 867.

בהבהרה מפורטות דרכי פעולה על מנת להפיק את המידע הנדרש לגבי רווחים/הפסדים מניירות ערך בידי תאגידים (כזכור, החל משנת המס 2021 טופס 867, המופק לתאגידים, לא כולל את נתוני הרווחים/הפסדים מניירות ערך).

להלן עיקרי ההבהרה:

בפניות אל סניף הבנק הרלבנטי יש לבקש "קובץ פירוט אירועי מס" ולא קובץ תנועות בניירות ערך (קניות/מכירות).

ניתן לבקש מהבנק בנוסף גם קובץ ריכוז אירועי המס לחשבון בשנת המס, הכולל מידע מלא על רווחים/הפסדים מניירות ערך בשנת המס. הדוח האמור יכול ויופק על ידי הבנק בקובץ אקסל או קובץ PDF. מומלץ לבקש מהבנק את הדוח בקובץ אקסל.

מקום בו לא מתקבל מסניף הבנק מענה ראוי כאמור לעיל, יש לבקש מנציג הסניף להעביר את הפניה למוקד היועצים של חטיבת המיסוי בבנק.

 

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן