PDF להורדה

שיווק קרקע בפטור ממכרז באזור התעשייה בית קמה

שנה: 2023

מספר החוזר: 55.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד הכלכלה פרסם קול קורא בדבר אפשרות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז למטרת הקמת או הרחבת מפעל לעיבוד תוצרת חקלאית או בניית מבנה להשכרה ל"צד קשור", עבור מפעל כאמור, באזור התעשייה בית קמה.

תאריך אחרון להגשת בקשות – 12 ביוני 2023.

נוסף על היות המפעל מפעל לעיבוד תוצרת חקלאית, עליו גם:

  • לעמוד בהגדרת "מפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה".

יובהר, כי לא יינתן אישור לבקשה למפעלי אריזה, אחסנה, מיון ומפעל חקלאי כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, שכן אלו אינם עונים להגדרת "מפעל שתחום עיסוקו תעשייה ומלאכה" על פי עמדת משרד הכלכלה.

  • לעמוד בדרישות התב"ע, שלפיה על המפעלים לשרת את האזור, את המפעלים, ואת הייצור החקלאי.

יובהר, כי אין באישור בקשה ומתן המלצה כדי לאשר עמידה בדרישות התב"ע, וכי אישור כאמור יינתן על ידי מוסדות התכנון הרלבנטיים.

במקצה זה יבחנו בקשות המלצה על הקצאת המגרשים הבאים:

מספר המגרש             גודל המגרש על פי התב"ע (במ"ר)

101                          7,139

102                          8,555

107                          13,172

111                          4,658

112                          4,102

113                          7,060

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן