PDF להורדה

שותפות – חובת תשלום אגרה שנתית (2021) וחובות דיווח

שנה: 2021

מספר החוזר: 17.2021


על פי הוראות החוק[1] כל שותפות חייבת בדיווחים שונים לרשם השותפויות וכן בתשלום אגרה שנתית.

תשלום אגרה שנתית לשנת 2021[2]

אגרה שנתית מופחתת – לתשלום עד ליום 31 במרץ 2021 – 1,129 ש"ח.

תעריף רגיל – תשלום החל מיום 1 באפריל 2021 – 1,500 ש"ח.

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשות התאגידים (הדרך המומלצת על ידי הרשות) או באמצעות בנק הדואר.

יצוין, כי שותפות שנרשמה ברשם השותפויות, פטורה מתשלום אגרה שנתית רק במהלך אותה שנה קלנדרית בה נרשמה.

לתשלום האגרה באתר רשות התאגידים – לחצו כאן

שותפות כללית ושותפות מוגבלת מחויבות לדווח לרשם השותפויות על כל אחד מהשינויים להלן:

  • שינוי בשם השותפות.
  • במהות העסק.
  • הוספת וגריעת שותף.
  • עדכון פרטי שותף קיים.
  • שינוי ברשימת המורשים לחתום בשם השותפות.
  • שינוי בסוג התחייבות שותף (משותף כללי למוגבל ולהיפך).
  • שינוי בתקופת קיומה של השותפות.
  • שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות.
  • שינוי תקנות השותפות (הסכם השותפות).

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1]    פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975 ותקנותיה.

[2]    יצוין, כי הסכומים להלן הינם מתוך אתר רשות התאגידים, בעוד הסכומים לתשלום, כפי שפורסמו ברשומות, הינם: 1,101 ש"ח – אגרה מופחתת ו-1,463 ש"ח – תעריף החל מ-1 באפריל 2021.

דילוג לתוכן