PDF להורדה

שותפות – חובת תשלום אגרה שנתית וחובות דיווח (2022)

שנה: 2022

מספר החוזר: 11.2022


על פי הוראות פקודת השותפות ותקנותיה כל שותפות חייבת בדיווחים שונים לרשם השותפויות וכן בתשלום אגרה שנתית.

תשלום אגרה שנתית לשנת 2022

אגרה שנתית מופחתת – לתשלום עד ליום 31 במרץ 2022 – 1,157 ש"ח.

תעריף רגיל – תשלום החל מיום 1 באפריל 2022 – 1,538 ש"ח.

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשות התאגידים (הדרך המומלצת על ידי הרשות) או באמצעות בנק הדואר.

יצוין, כי שותפות שנרשמה ברשם השותפויות, פטורה מתשלום אגרה שנתית רק במהלך אותה שנה קלנדרית בה נרשמה.

לתשלום האגרה באתר רשות התאגידים – לחצו כאן

שותפות כללית ושותפות מוגבלת מחויבות לדווח לרשם השותפויות על כל אחד מהשינויים להלן:

  • שינוי בשם השותפות.
  • במהות העסק.
  • הוספת וגריעת שותף.
  • עדכון פרטי שותף קיים.
  • שינוי ברשימת המורשים לחתום בשם השותפות.
  • שינוי בסוג התחייבות שותף (משותף כללי למוגבל ולהיפך).
  • שינוי בתקופת קיומה של השותפות.
  • שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות.
  • שינוי תקנות השותפות (הסכם השותפות).

 

דיווח על שינויים כאמור יעשה על ידי הגשת הטפסים הנדרשים, ערוכים לפי התוספת השניה לתקנות השותפויות (רישום ואגרות) בהתאם לשינוי המתבקש.

לפירוט והנחיות – לחצו כאן

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן