PDF להורדה

שותפות – חובת תשלום אגרה שנתית וחובות דיווח (2024)

שנה: 2024

מספר החוזר: 7.2024


בהתאם להוראות פקודת השותפות ותקנותיה כל שותפות הרשומה ברשם השותפויות חייבת בתשלום אגרה שנתית וכן בדיווחים שונים לרשם השותפויות.

תשלום אגרה שנתית

אגרה שנתית בתעריף מופחת – לתשלום  עד ליום 31 במרץ 2024 – 1,257 ש"ח.

החל מיום 1 באפריל 2024 ועד ליום 31 בדצמבר 2024 – 1,670 ש"ח.

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשות התאגידים (הדרך המומלצת על ידי הרשות) או באמצעות בנק הדואר.

לתשלום האגרה באתר רשות התאגידים – לחצו כאן

על שותפות כללית ושותפות מוגבלת לדווח לרשם השותפויות על כל אחד מהשינויים להלן:

  • שינוי שם.
  • שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות.
  • עדכון רשימת המורשים לחתום בשם השותפות.
  • הוספה וגריעה של שותף.
  • עדכון פרטי שותף קיים.
  • שינוי בסוג התחייבות שותף (משותף כללי למוגבל ולהיפך).
  • שינוי במהות העסק.
  • שינוי בתקופת קיומה של השותפות.
  • שינוי תקנות השותפות (הסכם השותפות).

לפירוט והנחיות לגבי שינוי בפרטי שותפות כללית או שותפות מוגבלת – לחצו כאן

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן