PDF להורדה

שווי שימוש בכלי רכב בעלי הנעה מתקדמת – עדכון לשנים 2022 – 2025

שנה: 2022

מספר החוזר: 2.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי ועדת הכספים אישרה את הארכת ועדכון הוראת השעה, לעניין שווי שימוש ברכב צמוד ממקום העבודה, בעל התנעה מתקדמת (היברידית, פלאג-אין וחשמלית) לשנים 2022 – 2025.

להלן התקנות שאושרו לתקופה מיום 1 בינואר 2022 ועד ה-31 בדצמבר 2025:

  • שיעור ההפחתה בשווי השימוש בכלי רכב בעל הנעה חשמלית יעמוד עד 1,200 ש"ח (לעומת 1,000 ש"ח לפני העדכון).
  • שיעור ההפחתה בשווי השימוש בכלי רכב בעל הנעה היברידית ימשיך לעמוד על 500 ש"ח ו-1,000 ש"ח עבור רכב פלאג-אין.

נזכיר, כי רכב צמוד הינו בבחינת הטבה חייבת במס, הניתנת לעובד ממקום העבודה, ובהתאם לפקודת מס הכנסה יש לבצע זקיפת מס בגין שווי השימוש ברכב הצמוד.

קביעת שווי השימוש מבוססת על קבוצת המחיר של הרכב (עבור רכבים שנרשמו לתנועה לפני ה-1 בינואר 2010) או לפי 2.48% ממחירו של רכב חדש (עבור רכבים שנרשמו לתנועה לאחר ה-1 בינואר 2010).

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן