PDF להורדה

שווי השימוש ברכבים היברידיים, רכבי "פלאג אין" ורכבים חשמליים הופחת לשנתיים נוספות

שנה: 2019

מספר החוזר: 103.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי הוארכה הוראת השעה המפחיתה את שווי השימוש ברכבים "פלאג אין", "רכב משולב מנוע (Hybrid)" ו-"רכב חשמלי" לשנתיים נוספות, עד סוף שנת 2021[1].

להלן סכומי ההפחתה מהזקיפה החודשית שמחושבת כמכפלה של מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש (בתוספת הצמדה) ב-2.48% (במחירי 2019):

  • "רכב משולב מנוע (Hybrid)" יופחת סך של 500 ש"ח לחודש משווי הרכב הקבוע בתקנות.
  • ברכב "פלאג-אין" ו-"רכב חשמלי" – יופחת סך של 1,000 ש"ח לחודש משווי הרכב הקבוע בתקנות.

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרנו 19/18.

דילוג לתוכן