PDF להורדה

רשם האג"ש הוציא עדכון לעניין כינוס אספות כלליות ותקופת כהונה של ועד אגודה לאור התפשטות נגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 88.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי בעקבות ההתפשטות המחודשת של נגיף הקורונה, מפרסם רשם האגודות השיתופיות, עדכון בנוגע להנחיות בדבר כינוס אספות כלליות ותקופת כהונה של ועד האגודה.

ההנחיה הינה להימנע, ככל האפשר, מכינוס אספות כלליות ובמקרים דחופים כינוס באמצעים טכנולוגיים. כמו כן, תקופת כהונת ועד האגודה תוארך (כמפורט בהנחיה).

ההנחיה החדשה תקפה החל מיום 12ביולי 2020 והיא מחליפה כל הנחיה קודמת, בעניינים אלו.

להלן עיקרי ההנחיה החדשה:

אסיפות כלליות

הרשם מדגיש, כי ככלל, יש להימנע בימים אלה, ככל האפשר, מכינוס של אספות כלליות.

במקרים הבאים, בלבד, ניתן לכנס אסיפה כללית באמצעים טכנולוגיים ובהתאם לנספח א', שצורף להנחייה:

  • אישור תקציב;
  • אישור דוחות כספיים;
  • החלטה דחופה על קבלת חבר, הנדרשת לצורך אישור עסקת מקרקעין.

אגודה הסבורה, כי עליה לקבל החלטה בנושא דחוף, שאינו מנוי עם נושאים אלו (או בכל נושא הקשור לכינוס אסיפה כללית) – תפנה למשרד הרשם לצורך גיבוש פתרון בהתאם לנסיבות העניין.

תקופת כהונה של ועד האגודה

ההנחיות החדשות של רשם האגודות השיתופיות – לעניין תקופת הכהונה של ועד האגודה – מתחלקות ל-4 קבוצות, כדלקמן:

  1. ועד שתקופת הכהונה שלו מסתיימת לאחר מועד ההנחיה (12 ביולי 2020):

תקופת הכהונה תוארך באופן אוטומטי ב-3 חודשים.

דוגמה: אם הכהונה אמורה להסתיים ב-31/7/20 – היא תסתיים בפועל ביום 31/10/20.

  1. ועד שתקופת הכהונה שלו הוארכה בעבר באופן אוטומטי וההארכה תפקע לאחר מועד ההנחיה (12 ביולי 2020):

תקופת הכהונה תוארך באופן אוטומטי בעוד 3 חודשים נוספים.

דוגמה: הכהונה הסתיימה ביום 30/4/20, הוארכה אוטומטית עד ליום 31/7/20, כעת היא תוארך עד 31/10/20.

  1. ועד שתקופת הכהונה שלו הוארכה בעבר באופן אוטומטי וכן הוארכה בהחלטת רשם וההארכה פוקעת לאחר מועד ההנחיה (12 ביולי 2020):

תקופת הכהונה תוארך באופן אוטומטי בחודשיים נוספים.

דוגמה: הכהונה הסתיימה ביום 31/1/20, הוארכה אוטומטית עד ליום 30/4/20, לאחר מכן הוארכה על פי החלטת רשם ב-3 חודשים נוספים עד ליום 31/7/20, כעת היא תוארך בחודשיים נוספים עד 30/9/20.

  1. ועד ממונה שתקופת הכהונה שלו מסתיימת בין התאריכים 12 ביולי 2020 ל-31 באוגוסט 2020:

תקופת הכהונה תוארך באופן אוטומטי בחודשיים נוספים.

יודגש, כי בכל הקבוצות מדובר בהארכה אוטומטית ואין צורך לפנות לרשם.

כמו כן, הרשם מבקש להבהיר, כי:

  • באגודות שיתופיות בהן מכהן ועד זמני, לא תיאכף חובת הוועד הזמני לכנס אסיפה כללית לבחירת ועד קבוע, וזאת עד ליום 31 באוגוסט 2020.
  • ככל שתתעוררנה שאלות בנוגע ליישום האמור, או במקרים פרטניים בהם בשל נסיבות ייחודיות תובא בפניו פנייה לעריכת בחירות חלף הארכות שלעיל – ייבחנו הפתרונות המתאימים בהתאם לנסיבות, להנחיות משרד הבריאות ולתקנון האגודה.
  • הנחיה זו תתעדכן בהתאם להנחיות החלות על כלל הציבור בישראל.

ניתן לפנות לרשם בטופס פנייה מקוון הנמצא באתרו או במייל ronig@economy.gov.il

 

 

לוטה:

נספח א – אספות כלליות באגודות שיתופיות – כינוס באמצעים טכנולוגיים – נספח להנחיות רשם האגודות השיתופיות מיום 8/7/20.

 

  

 

 בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן