PDF להורדה

רשם האגודות השיתופיות הוציא עדכון רביעי בנוגע לכינוס אסיפה כללית לאור המגבלות שנקבעו בעקבות נגיף

שנה: 2020

מספר החוזר: 83.2020


בהמשך לחוזרינו[1], לגבי הוראות רשם האגודות השיתופיות בנוגע לכינוס אסיפה כללית לאור המגבלות שנקבעו בעקבות נגיף הקורונה, ברצוננו לעדכנכם, כי הרשם פרסם עדכון נוסף (רביעי) בנושא.

בהתאם לעדכון החדש – באגודות שיתופיות בהן מספר חברי האגודה עולה על 50 ואשר לאור מאפייני חברי האגודה, אין אפשרות לכנס אסיפה באמצעים אלקטרוניים – ניתן לכנס אסיפה כללית משולבת – עד 50 חברים ישתתפו פיזית ויתר חברי האגודה ישתתפו באמצעים אלקטרוניים.

בהתאם לעדכון הרשם – האפשרות החדשה (האפשרות המשולבת) תוכל להתקיים אך ורק באם האגודה תעמוד בתנאים הבאים:

  • כינוס וקיום אסיפה – תצוין מסגרת זמנים ברורה לדיון באסיפה וכן להצבעה ותינתן אפשרות לכל חבר המעוניין בכך, להעביר התייחסותו, אשר תועבר לידיעת החברים, טרם ההצבעה.
  • כינוס פיזי – יערך בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובאמצעות רישום מראש של החברים המעוניינים בכך. ככל שכמות הנרשמים חורגת מהמותר בהנחיות משרד הבריאות, תינתן עדיפות לחברים הזקוקים לכך, לאור מאפייניהם.
  • מינוי אחראי לניהול המדיה במהלך האסיפה.
  • באותם מקרים בהם על פי התקנון יש לקיים הצבעה חשאית – ההצבעה תהיה בקלפי או הצבעה אלקטרונית.
  • העברת מתווה כינוס האסיפה למשרד הרשם – באמצעות טופס ההפניה המקוון, לכל הפחות שבועיים מראש ממועד האסיפה ולא התקבלה התנגדותו.
  • מתווה כינוס האסיפה הכללית יאושר על ידי יועצה המשפטי של האגודה אשר יהיה נוכח בכל מהלך האסיפה ויוודא עמידה בהנחיות אלו.

 

יצוין, כי ככל שתתעוררנה שאלות בנוגע ליישום האמור – משרד רשם האגודות השיתופיות לרשותכם כדי לבחון יחדיו פתרונות מתאימים בהתאם לנסיבות ולקבוע בתקנון האגודה.

יודגש:

  • כל ההקלות האמורות נועדו לאותם מקרים מיוחדים בהם לא ניתן לדחות את הדיון וההכרעה עד לביטול ההגבלות.
  • על כל אגודה לוודא, טרם נקיטה באיזה מן הצעדים הנזכרים, כי הדבר אינו עומד בסתירה לתקנונה.
  • רשם האגודות השיתופיות סבור כי גם כעת, על אף ההקלות שניתנו, יש להימנע ככל האפשר מכינוס אסיפה כללית. ככל שהנושאים העולים לדיון ולהכרעת האסיפה הכללית הינם מן הסוג הסובל דיחוי, יש להעדיף אפשרות זו.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרינו 70/20, 37/20 ו-23/20.

דילוג לתוכן