PDF להורדה

רשימת העמדות החייבות בדיווח – שנת 2019

שנה: 2020

מספר החוזר: 13.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת 2019. יצוין, כי פורסמו עמדות חדשות בתחום מס הכנסה בלבד ולא פורסמו עמדות חדשות בתחומי המע"מ ומיסוי המקרקעין. יודגש, כי עמדות אלו מתווספות לעמדות החייבות בדיווח שהתפרסמו בשנים 2016 – 2018[1].

יובהר, כי יתרון המס, הנובע מעמדה מסוימת, ייבחן על כלל הפעולות שבוצעו על ידי הנישום, הנוגעות לעמדה שפורסמה במהלך שנת המס, גם אם הפעולות נוגעות למספר נכסים ו/או אירועים שונים. כמו כן, יתרון המס יכול להיחשב גם בדרך של יצירת הפסד, שיקוזז בשנים הבאות ואז היתרון יחושב בהתאם למגן המס של הנישום.

נזכיר, כי:

  • עמדה החייבת בדיווח לעניין מס הכנסה – עמדה הנוגדות עמדה, שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס, שלגביה מוגש הדוח, ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח בארבע שנות מס, לכל היותר.
  • עמדה החייבת בדיווח לעניין מע"מ עמדה הנוגדות עמדה, שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס, שלגביה מוגש הדוח ויתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים, לכל היותר.
  • רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2018, לא כללה עמדות בגין מע"מ ומיסוי מקרקעין.

כמו כן, יובהר, כי יש לדווח על עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס של השנה החולפת, אף אם העסקה החלה לפני שנת המס החולפת, והכל תוך 60 יום מתום שנת המס החולפת, שבה ננקטה עמדה החייבת בדיווח.

להלן פירוט העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת המס 2019, הרלבנטיות למגזר החקלאי:

  • עמדה מספר 65/2019 – ניכוי בגין נזקי טבע

בהתאם להוראות סעיף 17(6) לפקודה נקיטת אמצעים למניעת סחף קרקע ונגד שיטפונות ופגעי טבע אחרים מותרים בניכוי. הוצאות בגין חפירה ודיפון, שהוצאו במסגרת בניית מבנים, לא תוכרנה ככאלה.

הוצאות שלא יותרו בהתאם להוראות סעיף 17(6) ינוכו בהתאם למהותן (לדוגמה באמצעות פחת).

  • עמדה מספר 66/2019 – ניכוי בגין התקפות מהאוויר

ניכויים בגין נקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מהאוויר, בהתאם להוראות סעיף 17(7) לפקודה, יותרו בניכוי בתנאים הבאים:

–        ההוצאות הוצאו עבור אמצעי זהירות, שעיקר השימוש בו הינו לנקיטת אמצעי זהירות מפני התקפות מהאוויר וזה היה ייעודו מלכתחילה. לעניין זה, הוצאות שהוצאו להקמת חניון או להקמת ממ"ד שמשמש כחדר בדירה – תחשבנה כהוצאות שאינן משמשות בעיקרן לנקיטת אמצעי זהירות כאמור והן לא תותרנה בניכוי בהתאם להוראות סעיף 17(7) לפקודה.

–        ההוצאות הוצאו לשם הקמת נכסים המהווים רכוש קבוע בידי הנישום ולא לבניית מלאי.

הוצאות שלא יותרו בהתאם להוראות סעיף 17(7), ינוכו בהתאם למהותן (לדוגמה באמצעות פחת).

  • עמדה מספר 68/2019 – מתן בונוס במסווה של הקצאת מניות

האמור בעמדה זו חל על מניה או אופציה המעניקה מניה שמאפייניה הם כמתואר בעמדה. יתרון המס ייבחן הן על מקבל המניות והן בהיבט הניכויים של החברה המחלקת. חישוב יתרון המס יבוצע הן במועד ההקצאה והן במועד המימוש[2].

  • עמדה מספר 69/2019 – אי הכרת הוצאות פחת בגין נכס שאינו בבעלות הנישום (כגון בעסקאות BOT או PFI)

נישום, שבדוחותיו הכספיים הוכרו הכנסות בגין הקמה או שדרוג של תשתית ובהתאם התשתית לא נרשמה כרכוש קבוע בידיו – הרי שאף לצרכי מס לא יראו את הנישום כבעל התשתית ובהתאם לא יותר לנישום לנכות בגין התשתית הוצאות פחת.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 22/17.

[2]  לפירוט נוסף ראו באתר רשות המסים בישראל – עמדות החייבות בדיווח שנת 2019

https://www.gov.il/he/departments/policies/tax-report-station-2019

דילוג לתוכן