PDF להורדה

רשימת היישובים המוטבים המעודכנת לשנת 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 20.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי תוקף הטבות המס, שנקבע בינואר 2019, ליישובים הזכאים להטבה למשך שנה בלבד, הוארך עד ליום 26 ביוני 2020[1].

רשות המסים פרסמה את שמות היישובים המוטבים לשנת 2020, תוך הפרדה בין יישובים בהם ניתנה מראש הטבה לשנה מלאה (לגביהם לא חל שינוי) לבין יישובים בהם הוארך תוקף ההטבה כאמור לעיל. יצוין, כי תושבי חלק מהיישובים, בהם הוארך תוקף ההטבות, יהיו זכאים לאחר מכן לתקרה ו/או שיעורי מס מופחתים, אך בסכום/שיעור הנמוכים מסכום/שיעור ההטבה לה יהיו זכאים עד ליום 26 ביוני 2020.

יצוין, כי להטבות המפורטות בנספחים ב' (יישובים בהם הוארכה תקופת ההטבה עד ה-26 ביוני 2020) ו-ג' (יישובים בהם נקבעה תקרת הטבה גבוהה לחצי שנה ולאחר מכן התקרה פוחתת ויישובים בהם נקבעה תקרת הטבה ושיעור הטבה גבוהים לחצי שנה ולאחר מכן התקרה והשיעור פוחתים) מכוח תיקון החוק – זכאים תושבים של הישובים המוטבים, רק אם היו תושבים הזכאים להטבה זו בשנת 2018.

כלומר, מי שבשנים 2019 ו-2020 הפך להיות תושב הזכאי להטבות מס בגין יישוב מוטב – יהיה זכאי רק להטבות המס שאינן מכוח תיקון החוק.

נציין, כי תושבי היישובים, הכלולים ברשימה, זכאים להנחות במס הכנסה בהתאם לניקוד המוענק ליישוב ובכפוף להוראות פקודת מס הכנסה.

יודגש, כי הטבת המס ניתנת רק עבור הכנסה מיגיעה אישית, ולפיכך קיימת חשיבות רבה לקיים בקיבוצים רישום של עבודת החברים ובעיקר של החברים העובדים בענפי הקיבוץ, לרבות החברים הפנסיונרים.

נזכיר, כי הניקוד הכולל של כל יישוב, מורכב מחיבור הניקוד החברתי – כלכלי, ניקוד הפריפריאליות וניקוד הסמיכות לגבול.

רשימת היישובים המוטבים המעודכנת נמצאת באתר רשות המסים.

כמו כן, ניתן לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il, בבקשה לקבל רשימה זו.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1] ההארכה בוצעה בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, המאריך בעת תקופת בחירות את תוקף החוקים שהיו אמורים לפקוע לפני הבחירות, או בשלושת החודשים שלאחריהן – לתקופה של כשלושה חודשים נוספים מיום הבחירות.

דילוג לתוכן