PDF להורדה

רשות המסים תפעיל מערך בקרה על חשבוניות בעסקאות בין עוסקים (הקצאת מספרי חשבוניות)

שנה: 2023

מספר החוזר: 63.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2023 – 2024, אושרה תוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות. התוכנית אושרה במסגרת תיקון לחוק מע"מ וכהוראת שעה לשנים 2024 -2028. במסגרת התוכנית, תפעיל רשות המסים מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות בין עוסקים, באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס, במועד הוצאתן.

מטרת התוכנית הינה לסכל מראש הוצאת חשבוניות מס שלא כדין ובכך לצמצם את התופעה של הפצת חשבוניות מס פיקטיביות.

הקצאת מספרי החשבוניות תאפשר למקבל חשבונית מס לקזז את מס התשומות הכלול בחשבונית המס שקיבל, רק אם מופיע על גבי החשבונית מספר אשר הוקצה על ידי רשות המסים.

נקבע, כי החל מיום ה-1 בינואר 2024, רשות המסים תקצה מספר ייחודי לחשבוניות מס שערכן עולה על 25,000 ש"ח (לפני מע"מ), במתווה יורד על פני חמש שנים, כך שבשנת 2028 הסכום יעמוד על 5,000 ש"ח (לפני מע"מ).

הקצאת מספרי החשבוניות תתבצע באופן מקוון על ידי מע"מ, באמצעות קישור מערכת הנהלת החשבונות למחשבי רשות המסים, אשר תנפיק באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי לחשבונית שקיבלה את האישור. המספר שיתקבל יירשם על גבי חשבונית המס.

במסגרת הוראת השעה נקבעה בתוכנית תקופת מעבר ("פיילוט") בת שנה עד שנתיים, אשר תתחיל ביום 1 בינואר 2024. בתקופת הפיילוט, כל בקשה להקצאה תאושר ורשויות מע"מ לא יהיו רשאיות לסרב או לעכב הקצאה כאמור. עם זאת נדגיש, כי גם בתקופת הפיילוט, רשויות מע"מ רשאיות לפסול חשבוניות שהוצאו שלא כדין, בהתאם להוראות החוק והדין הקיימות כיום.

 

 

בתום שנת 2024 ובאישור ועדת הכספים, יוחלט האם להאריך את תקופת הפיילוט לשנה נוספת (כלומר גם לשנת 2025), או לסיים את תקופת הפיילוט ומאותו מועד תהיה לרשויות מע"מ האפשרות שלא לאשר הקצאת מספר לחשבונית, במידה ויש למנהל מע"מ יסוד סביר לחשש שחשבונית המס שלגביה הוגשה הבקשה להקצאה, תוצא שלא כדין.

דגשים נוספים:

  • הקצאת מספרי חשבוניות אינה רלבנטית בעסקאות בין עוסק לאדם פרטי, אלא רק בעסקאות בין עוסק לעוסק אחר, המבקש לקזז את מס התשומות בחשבונית שקיבל.
  • הקצאת מספרי החשבוניות אינה רלבנטית במקרים של עסקאות פטורות ממע"מ או בעסקאות שחל עליהם מע"מ בשיעור אפס.
  • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות לא יחולו לגבי חשבוניות מס, שקיבל אדם בעת ההקמה של עסקו, עוד בטרם נרשם כעוסק במע"מ.
  • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות יחולו גם במקרה של הוצאת חשבוניות עצמיות.
  • בנסיבות חריגות הקשורות למערכות המחשוב של רשות המסים, בעטיין לא התאפשרה הקצאת מספר לחשבונית מסיבות טכנולוגיות, יהיה מנהל מע"מ רשאי להורות שיותר ניכוי מס התשומות הכלול בחשבונית מס שלא הוקצה לה מספר.
  • במידה ומנהל מע"מ יסרב להקצות מספר לחשבונית, העוסק יקבל את ההחלטה בהודעה מקוונת הכוללת את העילה להחלטה. העוסק יהיה זכאי לשימוע בתוך שני ימי עסקים מיום שליחת הודעת הסירוב. על החלטת מנהל מע"מ ניתן יהיה להגיש השגה, והעוסק יהיה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט על החלטת המנהל בהשגה.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן