PDF להורדה

רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.20 ועד ליום 31.5.20

שנה: 2020

מספר החוזר: 40.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה החלטה המאפשרת באופן זמני, החל מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 31 במאי 2020 (להלן "תקופת ההקלה"), לכלול מע"מ תשומות בדוח התקופתי למע"מ ולנכותו, גם בהסתמך על חשבונית מס, שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסק.

נזכיר, כי בהתאם לחוק, עוסק זכאי לנכות מס תשומות רק כאשר יש בידו חשבונית מס מקור (פיזי) או חשבונית חתומה דיגיטלית, שהופקה בהתאם לכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים.

תמצית ההחלטה:

  • ספק, אשר נהג לשלוח חשבונית מס בעותק קשיח, יורשה לשלוח עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה דיגיטלית. בד בבד ישלח הספק עותק "מקור" של חשבונית המס כעותק קשיח.
  • מקבל חשבונית המס יתעד במסמכי הנהלת החשבונות ויהיה רשאי לנכות מס תשומות בהסתמך על חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
  • תנאי לניכוי מס תשומות בהסתמך על חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית הינו קבלה של חשבונית מס (מקור) בדואר רגיל או במסירה ידנית כעותק קשיח, בתקופה המפורטת להלן.
  • בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק, כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, ואשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות במהלך תקופת ההקלה.
  • בתום תקופת ההקלה על העוסק לבצע התאמה בין חשבוניות המס שקיבל בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, אשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות, לבין חשבוניות מס מקור. במידה וקיימת אי התאמה על העוסק לתקן את הדוח התקופתי הרלבנטי בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר.
  • הקלה זו כפופה לעמידה בהוראות הדין בנוגע לניכוי מס תשומות.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן