PDF להורדה

רשות המסים נוקטת במהלכים לשלילת אישורים של פטור / הקטנה מניכוי מס במקור

שנה: 2023

מספר החוזר: 66.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת פעילות להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, מבצעת רשות המסים מהלכים לשלילת אישורים של פטור / הקטנה מניכוי מס במקור, במקרים בהם נמצאו ליקויים בתיק הנישום.

לאחרונה נשלחים מכתבי התראה לנישומים, שנמצאו אצלם אחד או יותר מהליקויים המפורטים להלן ובידיהם אישור ניכוי מס במקור בתוקף:

  • אי הגשת דו"ח מפורט למע"מ – בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 5.2.3 בהוראת ביצוע 1/2023 בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2023.
  • קיימים מחדלים בתחום הגבייה – לנישום יש חובות בהרשאה בסכום של מעל 10 אלפי ש"ח או חובות בגין קנס מנהלי במס הכנסה, ניכויים, מע"מ, מיסוי מקרקעין.
  • נישומים בענפי כוח אדם, קבלנים, הובלות, מסחר במתכות, שמירה וניקיון, עם מחזור במע"מ של מעל 1 מיליון ש"ח ב-12 החודשים האחרונים – ללא תיק ניכויים או שתיק הניכויים שלהם סגור או בלתי פעיל.

במכתבי ההתראה צוינו הליקויים שהתגלו וניתנו לנישום 30 ימים להסרתם. לאחר תקופה זו, ככל שלא יוסרו הליקויים, יישלל לנישום אישור הפטור / הקטנה מניכוי מס במקור.

אנו ממליצים למי שקיבל מכתב כאמור, לטפל בדחיפות בהסדרת ובהסרת הליקויים, על מנת למנוע שלילת האישור כאמור.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן