PDF להורדה

רשות המסים נוקטת במהלכים לשלילת אישורים של פטור / הקטנה מניכוי מס במקור

שנה: 2024

מספר החוזר: 45.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת פעילות להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, רשות המסים מבצעת מהלכים לשלילת אישורים של פטור / הקטנה מניכוי מס במקור, במקרים בהם נמצאו ליקויים בתיק הנישום.

לאחרונה נשלחים מכתבי התראה לנישומים, שבידיהם אישור ניכוי מס במקור בתוקף, ואשר נמצאו אצלם אחד או יותר מהליקויים המפורטים להלן:

  • אי הגשת דוח מפורט למע"מ – בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 5.2.3 בהוראת ביצוע 3/2024 בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2024.
  • קיימים מחדלים בתחום הגבייה – לנישום יש חובות בהרשאה בסכום של מעל 10,000 ש"ח או חובות בגין קנס מנהלי במס הכנסה, ניכויים, מע"מ ומיסוי מקרקעין.
  • נישומים בענפי כוח אדם, קבלנים, הובלות, מסחר במתכות, שמירה וניקיון, עם מחזור במע"מ של מעל 1 מיליון ש"ח ב-12 החודשים האחרונים – ללא תיק ניכויים או שתיק הניכויים שלהם סגור או בלתי פעיל.

במכתבי ההתראה צוינו הליקויים שהתגלו וניתנו לנישום 30 ימים להסרתם. לאחר תקופה זו, ככל שלא יוסרו הליקויים, יישלל לנישום אישור הפטור / הקטנה מניכוי מס במקור.

נציין כי, מהמהלך הנ"ל מועטה אוכלוסיית "זכאי חרבות ברזל" – אוכלוסייה שנפגעה בתקופת המלחמה ואוכלוסיית אנשי המילואים.

אנו ממליצים למי שקיבל מכתב כאמור, לטפל בדחיפות בהסדרת ובהסרת הליקויים, על מנת למנוע שלילת האישור.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן