PDF להורדה

רשות המסים מאפשרת הגשה מקוונת של בקשת פיצוי בגין נזק עקיף ליישובים בצפון

שנה: 2023

מספר החוזר: 49.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי עקב המצב הביטחוני, ששרר בצפון הארץ, בין התאריכים 6 עד 8 באפריל 2023, רשות המסים מאפשרת הגשה מקוונת של בקשת פיצוי בגין נזק עקיף.

נזכיר, כי בהתאם לחוק ולתקנון מס רכוש וקרן פיצויים רשאים יישובים המוגדרים כ"יישובי ספר" להגיש תביעה עבור נזק עקיף. התביעה הינה ב"מסלול אדום", ולכן אין לה נוסחאות או הגדרות מדויקות (בשונה ממענקי הקורונה או מסלולים ירוקים באזור עוטף עזה).

עקרונות המסלול האדום

 • המסלול האדום הינו מסלול "פתוח" המאפשר הגשה מכל סוג שהוא על כל נזק רלבנטי.
 • יש להציג ראיות ברורות לגבי התרחשות הנזק, היקף הנזק והקשר הסיבתי בינו לבין המצב הביטחוני.

יצוין, כי "הנזק" הינו הרווח שנמנע או ההפסד שנגרם (ולא הירידה בהכנסה).

תנאי הזכאות להגשת תביעה במסלול האדום

 • העסק הניזוק נמצא ביישוב ספר המצוי ברשימת היישובים הזכאים לכך.
 • הניזוק הוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לפעולות הלוחמה/האיבה.
 • הניזוק עמד בתנאי הפסקת הפעילות והוכיח את שיעור הנזק שנגרם בגין כך.
 • התקיימו כל התנאים והדרישות המפורטים בחוק, בתקנות ובפסיקה.

"כללי אצבע" להגשת הבקשה עבור סוגי עוסקים שונים

 • בתעשייה: יינתן פיצוי בתנאי שהייצור הופסק לפחות ל-24 שעות.
 • במסחר ושירותים: יינתן פיצוי בתנאי שהפעילות הופסקה לפחות שבוע.
 • "בתי אוכל", "תרבות ופנאי": הנזק הממשי, ובתנאי שהייתה הפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות.
 • בענף התיירות:

בענף זה הוציאה רשות המסים הודעה לציבור ובה הנחיות להגשת הבקשה:

 • הישוב מצוי בטווח האזעקות והנפילות בתאריכים המדוברים[1].
 • יש להציג אסמכתאות על ביטולי הזמנות קיימות של חדרי מלון ו/או חדרי אירוח ו/או בתי מרגוע ו/או פנסיון[2].
 • הפיצויים יינתנו אך ורק בגין ביטולים באזור האמור, המתייחסים לסוף השבוע שחל בתאריכים 6 באפריל 2023 ועד 8 באפריל 2023 (כולל).
 • בחקלאות: הנזק הממשי שיוכח (אין דרישה להפסקת פעילות מינימלית).

אופן הגשת הבקשה

על מנת להגיש בקשה במסלול האדום, יש לפעול בשני שלבים:

 • הגשה של "הודעה על נזק" למנהל בתוך שבועיים מיום קרות הנזק – מכיוון שתקופה זאת הסתיימה ב-22 באפריל, משרדינו קיבל אישור מרשות המסים להגיש בקשה עבור לקוחותינו עד ל-27 באפריל. הגשנו הודעה גורפת על נזק לכלל לקוחותינו בתחומי התיירות ביישובי הספר.
 • הגשת הבקשה המלאה והמפורטת עד לתאריך ה-18 ביולי 2023, באופן מקוון, בכתובת:

https://www.gov.il/he/service/compensation-for-red-track-damages-for-indirect-damage

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין:   stephanie@mbtcpa.co.il

[1]    יצוין, כי על פניו, תנאי זה אינו תואם את החוק הבסיסי ולכן, מומלץ לעוסקים, אשר חוו ביטולים לאור המצב, גם אם לא היו בטווח האזעקות או הנפילות (אך כן נמצאים ביישוב ספר), להגיש בקשה.

[2]    ככל הנראה, רשות המסים תבקש לראות את צפי ההזמנות ואת זמן ביצוע הביטול על מנת להוכיח את הקשר הסיבתי.

דילוג לתוכן