PDF להורדה

רשות המסים הודיעה על מתן ארכה נוספת להפעלת מודל "חשבוניות ישראל"

שנה: 2024

מספר החוזר: 26.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים הודיעה על מתן ארכה נוספת עד ה- 5 במאי 2024, להפעלת מודל חשבוניות ישראל.

החל מהתאריך הנ"ל, עוסקים המקבלים חשבוניות מס בסכום העולה על 25,000 ש"ח יוכלו לנכות את מס התשומות רק אם יש מספר הקצאה לחשבונית.

לפי רשות המסים, הארכה הנוספת ניתנה מתוך התחשבות בבעלי העסקים שטרם השלימו את ההיערכות הטכנולוגית לעמידה בחוק בשל הלחימה (עוסקים שהשלימו את הפיתוח הטכנולוגי יכולים כבר לקבל מספרי הקצאה).

להזכירכם, במסגרת חוק מס ערך מוסף נקבע, כי החל מיום 1 בינואר 2024, רשות המסים תנפיק באמצעות מערכת מקוונת, מספרי הקצאה לחשבוניות מס, שיידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (לשנת 2024 – 25,000 ש"ח).

בחוזרנו 107/23 עדכנו, כי רשות המסים תאפשר ניכוי מס תשומות מחשבונית מס, גם ללא קבלת מספר הקצאה, עד ליום 31 במרץ 2024 וכעת, החליטה הרשות על מתן ארכה נוספת, כאמור עד ה-5 במאי 2024.

לאור האמור, אנו ממליצים להמשיך בהיערכות ליישום המודל, ובכלל זה:

  • השלמת הליך הרישום מול רשות המסים – רישום "מורשה על" מטעם התאגיד לביצוע פעולות ברשות המסים, באמצעות רישום עצמי (לגבי חברות ושותפויות) או באמצעות מייצג / משרדי רשות המסים (לגבי אגודות שיתופיות או תאגידים אחרים שלא יכולים להירשם ברישום עצמי), ולאחר מכן השלמת הליך הסמכת מורשים ומתן הרשאות לביצוע פעולות דיגיטליות.
  • לוודא בהקדם את היערכות תוכנת הנהלת החשבונות ליישום החקיקה.

לפרטים נוספים לצורך היערכות ליישום החקיקה – ראו הרחבה בחוזרנו 22/24.

דילוג לתוכן