PDF להורדה

קיבוצים שיתופיים – ביטוח לאומי – רבעון ינואר 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 8.2020


החל מרבעון ינואר 2020, חלו שינויים בנתוני השכר לדיווח לביטוח לאומי בלבד (בשיעורי דמי הביטוח ובשכר המינימום לא חל שינוי).

להלן שיעורי דמי הביטוח (כולל ביטוח בריאות):

סוג המבוטחים החישוב השיעור המופחת השיעור

המלא

01 חברים ומועמדים הבסיס שנקבע למשק 7.01% 19.23%
10 עובדי חוץ 10% מהבסיס שנקבע למשק (*)7.01% 15.31%
50 עובדי חוץ – חלקי 50% מהבסיס שנקבע למשק (*)7.01% 15.31%
90 עובדי חוץ – חלקי 90% מהבסיס שנקבע למשק (*)7.01%         15.31%

(**)            19.23%

02 מקבלי קצבת זקנה 50% מהבסיס שנקבע למשק 0.48% 2.12%
0  22 עובדי חוץ מעל 80% שאינם מדווחים מקבלי קצבת סיעוד פטור מתשלום דמי ביטוח ללא

תשלום

ללא

תשלום

03 זמניים 50% מהבסיס שנקבע למשק 7.01% 19.23%
04 ילדים (חניכים), הורים 30% מהמינימום לעובד שכיר 0.48%  
06 נכים 50% ממינימום לעובד שכיר 3.58%  
08 חיילים מלוא הבסיס שנקבע למשק 3.91% 14.23%
  מתנדבים / תושבי חוץ 50% מהבסיס שנקבע למשק 0.63% 3.51%
  אי ניכוי לחברים בגיל המותנה 0.39% 2.41%

2.20%

  הכשרה מקצועית   19 ש"ח.35
  עובד שכיר חלק העובד 3.50% 12.00%
  עובד עצמאי   5.97% 17.83%

(*)   מתאים למשקים אשר עושים תיאום דמי ביטוח.

(**)  מתאים למשקים שהבסיס שלהם גבוה מ-6,849 ש"ח.

 

 שכר ממוצע במשק 10,551 ש"ח (במקום 10,273 ש"ח)
הסכום המופחת (60% מהשכר הממוצע) 6,331 ש"ח (במקום 6,164 ש"ח)
מינימום הכנסה לתשלום דמי ביטוח 5,300 ש"ח  
הסכום המרבי לתשלום דמי ביטוח 44,020 ש"ח (במקום 43,890 ש"ח)

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861           uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818      avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן