PDF להורדה

קיבוצים שיתופיים – ביטוח לאומי – רבעון ינואר 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 8.2023


ברבעון ינואר 2023, לא חלו שינויים (בהשוואה לשנה קודמת) בשיעורי דמי הביטוח ובשכר המינימום.

להלן שיעורי דמי הביטוח הלאומי (כולל ביטוח בריאות):

סוג המבוטחים החישוב השיעור המופחת השיעור

המלא

01 חברים ומועמדים הבסיס שנקבע למשק 7.01% 19.23%
10 עובדי חוץ 10% מהבסיס שנקבע למשק 7.01%  (**) 15.31%
50 עובדי חוץ – חלקי 50% מהבסיס שנקבע למשק 7.01%  (**) 15.31%
90 עובדי חוץ – חלקי 90% מהבסיס שנקבע למשק 7.01%  (**) 15.31%

19.23% (*)

02 מקבלי קצבת זקנה 50% מהבסיס שנקבע למשק 0.48% 2.12%
0  22 עובדי חוץ מעל 80% שאינם מדווחים מקבלי קצבת סיעוד פטור מתשלום דמי ביטוח ללא

תשלום

ללא

תשלום

03 זמניים 50% מהבסיס שנקבע למשק 7.01% 19.23%
04 ילדים (חניכים), הורים 30% מהמינימום לעובד שכיר 0.48%  
06 נכים 50% ממינימום לעובד שכיר 3.58%  
08 חיילים מלוא הבסיס שנקבע למשק 3.91% 14.23%
  מתנדבים / תושבי חוץ 50% מהבסיס שנקבע למשק 0.63% 3.52%
  אי ניכוי לחברים בגיל המותנה 0.39% 2.41%

2.20%

  הכשרה מקצועית   21 ש"ח.10
  עובד שכיר חלק העובד 3.50% 12.00%
  עובד עצמאי   5.97% 17.83%

(*)   מתאים למשקים שהבסיס שלהם גבוה מ-7,913 ש"ח.

(**)  מתאים למשקים אשר עושים תיאום דמי ביטוח.

להלן נתונים לצורך חישוב דמי ביטוח:

שכר ממוצע במשק  11,870 ש"ח (מקודם 10,551 ש"ח)
הסכום המופחת (60% מהשכר הממוצע)  7,122 ש"ח (מקודם 6,331 ש"ח)
מינימום הכנסה לתשלום דמי ביטוח  5,300 ש"ח (ללא שינוי)
הסכום המרבי לתשלום דמי ביטוח  47,465  ש"ח (מקודם 45,075 ש"ח)

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן