PDF להורדה

קיבוצים שיתופיים – ביטוח לאומי – רבעון ינואר 2022

שנה: 2022

מספר החוזר: 18.2022


ברבעון ינואר 2022, לא חלו שינויים, משנה קודמת, בנתוני הדיווח לביטוח לאומי ובשיעורי דמי הביטוח וכן בשכר המינימום.

להלן שיעורי דמי הביטוח הלאומי (כולל ביטוח בריאות) לשנת 2022:

סוג המבוטחים החישוב השיעור המופחת השיעור

המלא

01 חברים ומועמדים הבסיס שנקבע למשק 7.01% 19.23%
10 עובדי חוץ 10% מהבסיס שנקבע למשק 7.01%  (**) 15.31%
50 עובדי חוץ – חלקי 50% מהבסיס שנקבע למשק 7.01%  (**) 15.31%
90 עובדי חוץ – חלקי 90% מהבסיס שנקבע למשק 7.01%  (**) 15.31%

19.23% (*)

02 מקבלי קצבת זקנה 50% מהבסיס שנקבע למשק 0.48% 2.12%
0  22 עובדי חוץ מעל 80% שאינם מדווחים מקבלי קצבת סיעוד פטור מתשלום דמי ביטוח ללא

תשלום

ללא

תשלום

03 זמניים 50% מהבסיס שנקבע למשק 7.01% 19.23%
04 ילדים (חניכים), הורים 30% מהמינימום לעובד שכיר 0.48%  
06 נכים 50% ממינימום לעובד שכיר 3.58%  
08 חיילים מלוא הבסיס שנקבע למשק 3.91% 14.23%
  מתנדבים / תושבי חוץ 50% מהבסיס שנקבע למשק 0.63% 3.52%
  אי ניכוי לחברים בגיל המותנה 0.39% 2.41%

2.20%

  הכשרה מקצועית   21 ש"ח.10
  עובד שכיר חלק העובד 3.50% 12.00%
  עובד עצמאי   5.97% 17.83%

(*)   מתאים למשקים שהבסיס שלהם גבוה מ-6,849 ש"ח.

(**)  מתאים למשקים אשר עושים תיאום דמי ביטוח.

שכר ממוצע במשק 10,551 ש"ח    (ללא שינוי משנה קודמת)
הסכום המופחת (60% מהשכר הממוצע) 6,331 ש"ח      (ללא שינוי משנה קודמת)
מינימום הכנסה לתשלום דמי ביטוח 5,300 ש"ח      (החל מאפריל 2022 – 5,500 ש"ח)
הסכום המרבי לתשלום דמי ביטוח 45,075 ש"ח    (ללא שינוי משנה קודמת)

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן