PDF להורדה

קיבוצים מתחדשים – ביטוח לאומי – רבעון ינואר 2022

שנה: 2022

מספר החוזר: 19.2022


ברבעון ינואר 2022, לא חלו שינויים, משנה קודמת, בנתוני הדיווח לביטוח לאומי ובשיעורי דמי הביטוח וכן בשכר המינימום.

יצוין, כי הנתונים ושיעורי דמי הביטוח מעודכנים בתוכנת "שירה".

להלן שיעורי דמי הביטוח (כולל ביטוח בריאות) לחברים המדווחים בטופס 102 (בחלוקה לפי הטורים שבטופס) לשנת 2022:

המבוטחים השיעור המופחת השיעור המלא
טור 1  
חברים ומועמדים שמלאו להם 21 שנה וטרם הגיעו לגיל פרישה 7.01% 19.23%
טור 2  
חברים ומועמדים שמלאו להם 21 שנה וטרם הגיעו לגיל פרישה ומקבלים תשלומי ערבות הדדית 3.49%

חלק העובד בלבד

11.79%

חלק העובד בלבד

טור 3  
חברים ומועמדים בגיל המותנה 6.62% 16.82%
חברים ומועמדים מקבלים קצבת זקנה 0.48% 2.12%
חברים ומועמדים בעלי נכות מלאה 100% 3.58%
חברים ומועמדים בעלי נכות חלקית 6.62% 16.82%
עקרת בית פטורה מתשלום דמי ביטוח
עובד שכיר 3.50% 12.00%
עובד עצמאי 5.97% 17.83%
  • יצוין, כי:
  • חברים בעצמאות כלכלית אינם מדווחים במסגרת הדיווח החודשי של החברים.
  • הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף (25% משכר המינימום) – 1,325 ש"ח (החל מאפריל 2022 – 1,350 ש"ח).
  • להלן מידע נוסף:
שכר ממוצע במשק 10,551 ש"ח    (ללא שינוי משנה קודמת)
הסכום המופחת (60% מהשכר הממוצע) 6,331 ש"ח      (ללא שינוי משנה קודמת)
מינימום הכנסה לתשלום דמי ביטוח 5,300 ש"ח      (החל מאפריל 2022 – 5,500 ש"ח)
הסכום המרבי לתשלום דמי ביטוח 45,075 ש"ח    (ללא שינוי משנה קודמת)

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן