PDF להורדה

קול קורא עבור פיילוטים במסגרת הקמת זירות מסחר דיגיטליות לתוצרת חקלאית טרייה

שנה: 2019

מספר החוזר: 53.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האוצר ורשות החדשנות מבקשים להביא להקמת זירות מסחר דיגיטליות בישראל לממכר תוצרת חקלאית טרייה, מייצור מקומי ומיבוא.

התאריך האחרון להגשה ה-3 בספטמבר 2019.

להלן תמצית מהקול הקורא:

 • על זירות המסחר הדיגיטאליות להוות תשתית לפעילות עסקית-מסחרית של ספקים ולקוחות ולהביא לייעול משמעותי של שיווק התוצרת החקלאית הטרייה במדינת ישראל (הן בצד הספקים והן בצד הקונים) ועל ידי כך לספק מידע פומבי עדכני על המסחר בתוצרת חקלאית בישראל, בהתבסס על שיטות מסחר הוגנות ומתקדמות.
 • במסגרת התמיכה בהקמת זירות מסחר דיגיטליות לתוצרת חקלאית טרייה ייתמכו תכניות, שידגימו את פעילותה של זירת מסחר דיגיטאלית ואת שרשראות ההספקה, ההפצה והשיווק של התוצרת החקלאית הטרייה שתיסחר בה.
 • במסגרת אמות המידה, תיבחן גם ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול השיווק ועל ביצועיהם העסקיים של החקלאים בישראל. השפעתה של זירת המסחר הדיגיטאלית תיבחן בין היתר באופן בו היא תשיג:
 • שקיפות מחירים וביסוס הקשר בין מחיר לאיכות לשם עידוד תחרות והוגנות במסחר.
 • עידוד תחרות במטרה להוביל להפחתת עלויות עסקה וירידת מחירים.
 • הגברת יציבות המחירים.
 • תכנון ייצור באמצעות ייתכנותם של חוזי רכש מיטיבים, ארוכי טווח ועתידיים.
 • ניהול מלאי מיטבי וצמצום אובדן המזון לאורך שרשראות ההספקה, ההפצה והשיווק.
 • הגברת כושר התחרות של המגדלים ושיפור מעמדם מול הסוחרים (תנאים הוגנים לצדדים יעלו את השימוש בזירה והיזם ייהנה מפעילות שתשיא לו רווח).
 • אימוץ מגמות גלובליות של מסחר אלקטרוני בתוצרת טרייה.
 • מגיש הבקשה יכלול את ניתוח הכדאיות הכלכלית בהקמת הזירה מנקודת מבט ציבורית, כולל מודל הפעלה והתועלת הצפויה למשק כתוצאה מהקמת זירת המסחר, ובין היתר את:
 • ייעול מרווח השיווק והוזלת המחיר לצרכן.
 • היבטים הנוגעים לקיימות דוגמת טיפול בפסולת, מחזור, מענה לעודפים וצמצום שאריות חומרי הדברה.
 • עקיבות, post-harvest.
 • חיזוק הקשר שבין איכות ומחיר, שקיפות מחירים.
 • תכנון הייצור והגדלת הרווחיות והפריון העסקי.
 • עידוד חקלאים קטנים באמצעות ריבוי משתמשים ומוצרים מייצור מקומי.
 • התחייבות להפעלת הזירה בארץ.
 • איכות המידע שתוכל הזירה להפיק (רזולוציה, תכיפות, נגישות).
 • תכנית עסקית ומודל הפעלה של הזירה כולל המרווחים השונים.
 • הסבר לוגיסטי – ההסבר יציג בין היתר את:
 • מבנה ואופן הפעלת שרשרת התובלה וההספקה מהיצרן לקונה (ובפרט שמירת שרשרת הקירור).
 • אופן ניהול המלאי והפצה, לרבות משטוח התמודדות עם סוגיות לוגיסטיות מרכזיות נוספות.
 • הסבר על מערכת הסליקה – ההסבר יציג בין היתר את:
 • מבנה התשלומים הדיגיטאליים והפעלתם.
 • מגוון אפשרויות התשלום ואמצעי תשלום.
 • אופן הבטחת העברת תשלומים למגדל תוך פרקי זמן קצרים.
 • אופן העברת תשלומים נוספים במערכת.
 • הסבר על זירת המסחר – ההסבר יציג וימחיש בתמונות בין היתר את:
 • אופני הפעילות של הזירה ושל האפליקציות מבחינת הספקים והקונים.
 • מספר הספקים ומספר הלקוחות הפוטנציאליים ומאפייניהם.
 • תיאור לקוחות קצה ומאפייניהם (קמעונאים, מוסדיים וכדומה).
 • תיאור מגוון המוצרים ואפשרויות התמחור שלהם, כולל מודלים להגנה על המסחר בכלל (דוגמת מניעת הרצת סחורה, מכירה מתחת לעלות הייצור ועוד) ועל קניין רוחני בפרט.
 • אופן בחינה והצגה של רמות האיכות במוצרים השונים.
 • אופן המכירה/הקניה של המוצרים (לפי מוצר או לפי פרטי המגדל/יצרן).
 • אופן שילוב משוב הלקוחות על איכות התוצרת.
 • בוררות, פיצוי ומחויבויות כספיות.
 • שפות ממשק (בנוסף לעברית).
 • תקנון.
 • התאמה למודולציה עתידית.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן