PDF להורדה

קול קורא – מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

שנה: 2020

מספר החוזר: 84.2020


ברצוננו לעדכנכם אודות פרסומו של קול קורא, מטעם משרד הכלכלה, בדבר מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות על ידי מפעל תעשייתי.

ניתן להגיש בקשות עד ה-3 בספטמבר 2020, בשעה 15:00.

חוזר זה הינו תמציתי ונועד למסירת מידע ראשוני בלבד. המפעלים מוזמנים ליצור קשר עם החתומים מטה לבדיקת זכאותם למענקי מסלול זה.

להלן עיקרי הקול הקורא:

במסגרת התוכנית הוקצו 100 מיליון ש"ח, בשלושה סוגי מסלולים (מסלול ראשי ושני מסלולים מהירים), כאשר 60% מהתקציב מיועד למסלולים המהירים.

מסלול  ראשי

מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה, המבקש לעודד מפעלים תעשייתיים, בכל הארץ. לבצע את המעבר לייצור מבוסס industry 4.0 באמצעות השתתפות בסיכון הכרוך בהטמעה של טכנולוגיות חדשניות.

המסלול מיועד למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית/גדולה.

תקרת ההשקעה המזכה תיקבע בהתאם לגודל הפעילות ועד 10 מיליון ש"ח.

הסיוע במסלול זה יינתן על בסיס שיטת הקצאה תחרותית.

שני מסלולים מהירים

מסלולים חד פעמיים, להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות (דיגיטציה ואוטומציה) בתעשייה, בהוראת שעה, בעקבות המשבר שיצר נגיף הקורונה.

שני המסלולים מיועדים לסייע למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית.

תת מסלול א' – תקרת ההשקעה המזכה – עד 200 אלף ש"ח.

תת מסלול ב' – תקרת ההשקעה המזכה – עד 750 אלף ש"ח.

הסיוע במסלולים אלו יינתן בשיטת כל הקודם זוכה.

תנאי הסף לתוכנית עבור כל המסלולים

מפעל תעשייתי – מפעל בישראל שהוא בבעלות תאגיד ומתקיימים בו כל התנאים הבאים במצטבר:

 • בעל הנהלת חשבונות עצמאית.
 • פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים.
 • עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד שלה או ממוצע הכנסותיו בישראל מענפי התעשייה בסדר C על פי הלמ"ס.
 • הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה לרבות ההכנסות הכלולות בדוחות המאוחדים של החברה האם והחברות הבנות ("הקבוצה"), כולל הכנסות הקבוצה בישראל, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים, בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא עלו על 400 מיליון ש"ח.

ניתן  להגיש בקשת סיוע על כל אחד מאלה, ובלבד שלכל מפעל/קו/י ייצור נשוא הבקשה תנוהל הנהלת חשבונות עצמאית נפרדת:

 • בקשת סיוע למפעל שנמצא בעלות התאגיד.
 • בקשה לקו ייצור אחד שנמצא במפעל בבעלות התאגיד,
 • בקשה לשני קווי ייצור שנמצאים במפעל בבעלות התאגיד, ובלבד שתקרת סך ההשקעה המזכה בעבור שני קווי הייצור לא תעבור 10 מיליון ש"ח.

 הפעילות הייצורית בגינה ניתן להגיש בקשות סיוע:

 • פעילות זעירה – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה – פחתו מ-10 מיליון ש"ח.
 • פעילות קטנה – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-10 מיליון ש"ח ולא עלו על 75 מיליון ש"ח.
 • פעילות בינונית – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלו על 200 מיליון ש"ח.
 • פעילות גדולה – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-200 מיליון ש"ח ולא עלו על 400 מיליון ש"ח.

יודגש, כי אפשרות זו קיימת רק לגבי למסלול הראשי בלבד.

שיעורי הסיוע

  פעילות זעירה פעילות קטנה פעילות בינונית פעילות גדולה
מחזור מכירות

 

עד 10 מיליון ש"ח בין 10 ל-75 מיליון ש"ח בין 75 ל-200 מיליון ש"ח בין 200 ל-400 מיליון ש"ח
תקרת ההשקעה המזכה 1 מיליון ש"ח 3 מיליון ש"ח 5 מיליון ש"ח 10 מיליון ש"ח
שיעור הסיוע המרבי כולל מענק בונוס בין 20% ל-30% עד 300,000 ש"ח בין 20% ל-30% עד 900,000 ש"ח בין 20% ל-30% עד 1.5 מיליון ש"ח בין 20% ל-30% עד 3 מיליון ש"ח
תקרת ההשקעה ההונית 1 מיליון ש"ח 3 מיליון ש"ח 5 מיליון ש"ח 10 מיליון ש"ח
תקרת ההשקעות הרכות עד 150,000 ש"ח עד 450,000 ש"ח עד 750,000 ש"ח עד 1 מיליון ש"ח
  תת מסלול א' תת מסלול ב'
תקרת השקעה מזכה 200,000 ש"ח 750,000 ש"ח
שיעור הסיוע בין 20% ל-30% בין 20% ל-30%
תקופת סיוע 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה

יובהר, כי השקעות רכות[1] אינן השקעות חובה. עם זאת, ככל שייכללו השקעות מסוג זה בתכנית, היקף ההשקעה בהן יוגבל בהתאם למפורט לעיל.

סוגי הטכנולוגיות עבור ההשקעות ההוניות

רובוטיקה ואוטומציה מתקדמת – Advanced Robotics

הדפסה תלת ממדית – Additive Manufacturing

אחזקה חזויה – Predictive Maintenance

יישומי IIOT –  Industrial Internet of Things

בקרה מתקדמת לתהליכי ייצור – Advanced process control

דיגיטציה של רצפת ייצור – Factory Digitization & Integration

מציאות רבודה – Augmented reality

מערכות אנליטיקה – Advanced Data Analytics

מערכות נתוני-עתק לרצפת הייצור – Big data

חומרים מתקדמים – Advanced Materials

השקעות הוניות, שהן לא טכנולוגיות לייצור מתקדם, אך הן דרושות לצורך הטמעת הטכנולוגיות חדשניות. שיעור השקעות אלה לא יעלה על 10% מסך ההשקעה המבוקשת.

         

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

[1] השקעות רכות – שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי, ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, יעוץ לחדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, ייעוץ לחדשנות בעיצוב.

דילוג לתוכן