PDF להורדה

קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח לחברות תעשיית ייצור לעידוד גמישות תפעולית וצמיחה בתעשייה

שנה: 2020

מספר החוזר: 64.2020


ברצוננו לעדכנם בדבר קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח לחברות תעשיית ייצור לעידוד גמישות תפעולית וצמיחה בתעשייה. רשות החדשנות הוציאה קול קורא המזמין מפעלי ייצור המייצרים מוצרים תעשייתיים, להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית.

על התוכניות המוגשות לגלם מו"פ וחדשנות כמנוף לצמיחה עתידית של החברה, התאמת מוצרי החברה לסביבה המשתנה ואבטחת שרשרת אספקה בישראל, וכן להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר צמיחה מהירה לחברה ולמשק הישראלי.

תאריך אחרון להגשה הבקשה – 9 בינוי 2020, בשעה 12:00.

להלן עיקרי הקול הקורא:

כללי

פיתוחים, שניתן להגיש עבורם בקשה למענק עשויים לכלול, בין השאר:

 • פיתוח מוצרים חדשניים בתחומי התעשייה התואמים את הסביבה המשתנה (לדוגמה, מוצרים תעשייתיים התומכים במדיניות הישארות בבתים, כמו פיתוח עמדות עבודה מתקדמות לסביבה הביתית).
 • ביטחון מזון ובריאות (לדוגמה, אריזות סגורות ומתכלות למוצרי מזון טריים).
 • התאמת מוצרים לדרכי שילוח חדשות, כמו פיתוח טכנולוגי והקטנת מוצרים להתאימם למשלוח ברחפנים.
 • אבטחת שרשרת אספקה בישראל, פיתוח וייצור מוצרים חדשניים ובעלי ערך כלכלי בשרשרת האספקה.
 • תעשיית התמרוקים וחומרי הניקוי, פיתוח מוצרים בעלי ערך אנטי-נגיפי מוכח ועוד.
 • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכי ייצור חדשניים, כדוגמת:
 • חדשנות בחומרי גלם ופיתוח חומרי גלם לתעשייה, המבטיחים רציפות תפקודית בתעשייה.
 • פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות או הזמינות של מוצרים קיימים.
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור (לדוגמה: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור כושר היצור ופריון המכונות בקו, העשוי להפחית תנודתיות בכושר הייצור או להגביר את גמישות החברה לייצור סדרות קטנות של מוצרים).

קהל יעד

חברות תעשיית ייצור במגוון תחומי התעשייה, העומדות בתנאי הסף של מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשייה).

מימון

פרוייקטי חדשנות, אשר יאושרו במסגרת תוכנית מופ"ת,  עשויים להיות זכאים לתמיכה שבין 30% ל-70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ברשות החדשנות ולאישור התוכנית על ידי ועדת המחקר של זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות.

 הערות

 • התכניות המוגשות כמענה לקול קורא זה ייתמכו מכוח מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ובכל מקרה של סתירה בין קול קורא זה לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול.
 • תכניות המוגשות במסגרת קול קורא זה יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת אישור תכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן