PDF להורדה

קול קורא לתאגידי תעשייה לפיתוח מוצרים ותהליכי ייצור חדשניים לענף החקלאות

שנה: 2022

מספר החוזר: 65.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות בשיתוף משרד החקלאות פרסמו קול קורא לתאגידי ומפעלי ייצור להגשת בקשות לתמיכה בתכניות מו"פ לקידום חדשנות טכנולוגית בענף החקלאות בתחומי המיכון החקלאי, חקלאות מדייקת ועוד. התכניות המוגשות, יעסקו בפיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים הניתנים ליישום בענף החקלאות.

תאריך אחרון להגשת בקשות – 18 באוגוסט 2022.

להלן עיקרי הקול הקורא:

קהל היעד

תאגידי תעשיית ייצור מענפי החקלאות או באחד מענפי התעשייה היצרנית התומכים בענף החקלאות ובכלל זה: מיכון חקלאי, מערכות חקלאות מדייקת, מערכות ניטור ואביזרי השקיה, תכשירי הדברה ודישון, הדברה ודישון ביולוגי, יריעות, מוצרי פלסטיק, מזון לבעלי חיים ועוד.

תנאי ההשתתפות

תאגידי תעשיית הייצור העונים על אחד מהתנאים הבאים:

 • תאגיד תעשייתי, אשר התאגד במדינת ישראל, ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית.
 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר:
  • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית או עילית.
  • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
  • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
 • תאגידי תעשיית הייצור ותאגידי תעשיית ייצור עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח כי הן מבצעות פעולות המעידות על "היערכות לייצור תעשייתי" של מוצרים.

 

גובה המענק

 • תמיכה בשיעור של 30% – 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו.
 • תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א'.
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.

הנושאים הכלולים בקול קורא זה עשויים לכלול, בין השאר:

 • פיתוח מוצרים חדשניים בתחומי הענף, ובהם פיתוח מערכות מכניות מתקדמות, פיתוח מתקני הרמה ושקילה, פיתוח מערכות לניטור הגידולים החקלאיים ועוד.
 • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים, ובהם פיתוח חומרי הדברה חדשניים, יריעות המשפרות את איכות ויבול הגידולים החקלאיים ועוד.
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח פתרונות טכנולוגיים למיכון עיבוד הגידולים, או לשדרוג ושיפור פריון המכונות, ועוד.

קריטריונים להערכת בקשה

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת במפעל.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל המפעל להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של המפעל והיערכותה לביצוע התכנית.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן