PDF להורדה

קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם יפן

שנה: 2015

מספר החוזר: 71.2015


 

ברצוננו לעדכנכם בקול קורא של משרד הכלכלה לתכנית דו לאומית, ישראל – יפן, לעידוד מחקר ופיתוח משותף של מוצרים ותהליכים תעשייתיים מובילים לשוק העולמי.

להלן עיקרי הקול הקורא:

  • תהליך ההגשה

תהליך ההגשה כולל 2 שלבים:

שלב א – הגשת סיכום ראשוני של ההצעה לפרויקט – זאת במטרה להעריך את איכות ההצעה וכשירותה לאישור סופי.  את המסמך יש להגיש עד ליום 20 בנובמבר 2015.

שלב ב' – הגשת הצעת תכנית מחקר ופיתוח מלאה – לאחר אישור ההצעה לפרויקט בשלב א' יגישו הצדדים הצעה מלאה. את מסמכי ההצעה המלאה יש להגיש עד ליום 25 בדצמבר 2015.

  • דרישות סף וקריטריונים
  • הפרויקט יהיה ברמת חדשנות גבוהה עם פוטנציאל מסחרי משמעותי של מוצר ו/או תהליך שיוביל למסחור בשווקים הגלובליים.
  • התחומים הטכנולוגיים לתוכנית יכללו: אנרגיה חדשה, שימור אנרגיה, תקשורת חכמה, שימור הסביבה, טכנולוגיה רובוטית, מערכות של מכונות, אלקטרוניקה, מידע ותקשורת, חומרים וננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, מיכון חקלאי, מכשור רפואי, טיפול במים.
  • השותפים לפרויקט נדרשים להסכים מראש על זכויותיהם בקניין הרוחני ובמסחור שינבעו מהפרויקט.
  • הפרויקט נדרש להדגים את התרומה של המשתתפים משתי המדינות באופן מאוזן.
  • הפרויקט יהיה מתוכן לתקופה מרבית של 3 שנים.
  • תמיכה וסיוע
  • יינתנו מענקים בשיעור של 50% מההוצאות המאושרות למחקר ופיתוח על פי חוק המו"פ והוראות הנוהל של המדען הראשי.
  • על התאגיד לשלם תמלוגים ממכירות המוצר שיפותח במסגרת הפרויקט עד להחזר המענק שניתן.

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125eyal@mbtcpa.co.il

ד"ר עמי נאווה, בטלפון: 050-7731956,               amin@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן