PDF להורדה

קול קורא לקבלת מענקים לפיילוטים טכנולוגיים ברשויות המקומיות

שנה: 2023

מספר החוזר: 57.2023


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא מטעם רשות החדשנות בשיתוף משרד הפנים ומערך הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה, במסגרתו תאגידי טכנולוגיה ישראליים המפתחים טכנולוגיות חדשניות בשירותי גופי השלטון המקומי מוזמנים להגיש בקשה לקבלת סיוע בביצוע תכניות הרצה (פיילוטים).

תאריך אחרון להגשה – 11 ביולי 2023.

להלן תמצית הקול הקורא:

בקול קורא זה, בקשת הסיוע לסיוע תיבחן, בנוסף לפרמטרים המפורטים להלן, גם לאור רמת ההשפעה הצפויה של התכנית על שיפור השירותים המוענקים לתושבים על ידי גוף השלטון המקומי, וכן שיפור האפקטיביות בפעילותן ו/או בפעילותן למען התושבים.

קהלי יעד

הקול הקורא מיועד לתאגידי טכנולוגיה ישראליים המפתחים טכנולוגיות חדשניות עבור  גופי השלטון המקומי.

גובה המענק

תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.

תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן ל:

  • תכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכות השלטון המקומי בישראל ובעולם.
  • תכנית המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.
  • ביצוע תכנית הרצה ברשויות בעדיפות לאומית.

כמו כן, קיימת אפשרות לתמיכה בחיבור לרשויות מקומיות וסיוע בבחינת הסרת מגבלות רגולטוריות בקשר עם הרשות המקומית במידה ויהיו כאלו.

 

תנאי סף

על מגישת הבקשה להיות תאגיד רשום בישראל.

על התאגיד לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות.

קריטריונים להערכת בקשה

  • רמת האתגרים במימוש התכנית.
  • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי – כלכלי של התאגיד עקב הצלחת התכנית.
  • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
  • יכולות התאגיד, ובכללן יכולותיו הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
  • ההשפעה הצפויה של התכנית על שיפור השירותים המוענקים לתושבים על ידי גוף השלטון המקומי וכן שיפור האפקטיביות בפעילותן ו/או בפעילותן למען התושבים.
  • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין התאגיד לרשות המקומית והתועלת שתצמח לתאגיד מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו"ל ומסחור.

 

  

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן