PDF להורדה

קול קורא לקבלת הערות הציבור לטיוטת תקנות לקביעת מנגנוני פיצוי בגין נזקים עקיפים שנגרמו במהלך מבצע "שומר החומות"

שנה: 2021

מספר החוזר: 60.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד האוצר פרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), תשפ"א-2021. בתקנות אלו מוצע לתקן את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים[1], על מנת לקבוע מנגנוני פיצוי בגין נזקים עקיפים שנגרמו במהלך מבצע "שומר החומות" בתקופה שמיום 10 במאי 2021 ועד יום 21 במאי 2021.

להלן תמצית ההצעה:

הפיצוי יינתן במתווים חלופיים המוכרים ממבצעי לחימה קודמים:

  • "מסלול מחזורים" – המסלול מפצה עסקים הממוקמים באזור שעד 40 קילומטרים מגבול רצועת עזה בגין אובדן הרווחים, המחושב בהתאם לירידה במחזור עסקאותיהם.
  • "מסלול שכר עבודה" – המסלול מפצה עסקים בגין אובדן שכר עבודה המשולם לעובדים המתגוררים באזור שעד 40 קילומטרים מגבול רצועת עזה.

יובהר, כי הפיצוי יינתן אך ורק על נזק אשר נגרם כתוצאה מאירועי לחימה וכי תנאי הכרחי לפיצוי הוא תשלום שכר עבודה לעובד בימי הלחימה.

 

התקנות פתוחות להערות הציבור עד ליום 30 במאי 2021, בשעה 10.00.

את ההערות ניתן להגיש באתר החקיקה הממשלתי של משרד המשפטים.

 

לעיון בטיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 – לחצו כאן

[1] תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג-1973.

דילוג לתוכן