PDF להורדה

קול קורא לפיתוח מוצרים יישומיים לענף החקלאות

שנה: 2022

מספר החוזר: 24.2022


ברצוננו לעדכנכם, בפרסומו של קול קורא, שפורסם על ידי רשות החדשנות, למפעלי ייצור המעוניינים לפתח מוצר יישומי לענף החקלאות. מפעלים אלו מוזמנים להגיש בקשות לתמיכה בתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית בתחומי המיכון החקלאי, חקלאות מדייקת ועוד.

במסגרת הקול קורא ניתן יהיה להגיש בקשות בפיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים הניתנים ליישום בענף החקלאות.

תאריך אחרון להגשת בקשות – 17 במרץ 2022.

קהל היעד

חברות תעשיית ייצור מענפי החקלאות או באחד מענפי התעשייה היצרנית התומכים בענף החקלאות ובכלל זה: מיכון חקלאי, מערכות חקלאות מדייקת, מערכות ניטור ואביזרי השקיה, תכשירי הדברה ודישון, הדברה ודישון ביולוגי, יריעות, מוצרי פלסטיק, מזון לבעלי חיים ועוד.

גובה המענק

תמיכה בשיעור של 30% – 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו ותוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א'.

אם 20% לפחות מהתקציב המאושר יבוצע במוסד להשכלה גבוה או במוסד מחקר ישראלי – תתקבל תמיכה נוספת של 10%.

על התאגיד לענות על אחד מהתנאים הבאים:

 • תאגיד תעשייתי, אשר התאגד במדינת ישראל ומרבית ההכנסות נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת המסורתית.
 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ועונה על 3 התנאים במצטבר:
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית או עילית.
 • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.

חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח כי הן מבצעות פעולות המעידות על "היערכות לייצור תעשייתי" של מוצרים.

יודגש, כי חברות תעשיית הייצור צריכות לעמוד בתנאי הסף המלאים המופעים במסלול הטבה מס' 36 – חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

נושאים העשויים להיכלל בקול קורא

 • פיתוח מוצרים חדשניים בתחומי הענף, ובהם פיתוח מערכות מכניות מתקדמות, פיתוח מתקני הרמה ושקילה, פיתוח מערכות לניטור הגידולים החקלאים ועוד.
 • שימוש בחומרים חדשניים או בתהליכים חדשניים, ובהם פיתוח חומרי הדברה חדשניים, יריעות המשפרות את איכות ויבול הגידולים החקלאיים ועוד.
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור ובהן: פיתוח פתרונות טכנולוגיים למיכון עיבוד הגידולים, או לשדרוג ושיפור פריון המכונות ועוד.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית והמשמעות ביחס למה שקיים בחברה.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולת הטכנולוגית של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי:050-8943334 , galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן