PDF להורדה

קול קורא לחברות תעשייה להגשת בקשות במסלול מעבר מפיתוח לייצור

שנה: 2021

מספר החוזר: 43.2021


במסגרת פעילות לקידום הקמה בישראל של מפעלים וקווי ייצור למוצרים חדשניים ברמה העולמית, זירת ייצור מתקדם ברשות החדשנות מזמינה חברות ומפעלים הנמצאים בשלבי המעבר מפיתוח לייצור, להגיש בקשות לפיתוח תהליכי ייצור. המסלול מעניק תמיכה עבור פיתוח תהליכי ייצור למוצרים חדשניים. במסגרת המסלול יש להגיש בקשות, שלפחות שני שליש מתקציבן יכלול תהליכי ייצור אלו.

תאריך אחרון לקביעת עמידה בתנאי הסף – 31 במאי 2021.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 9 ביוני 2021, בשעה 12:00.

יצוין, שטרם הגשת בקשה במסלול זה, יש לקבוע כי החברה עומדת בתנאי הסף ועל כן, חברה המעוניינת להגיש בקשה – קודם עליה להגיש בקשה לאישור עמידה בתנאי הסף.

קהלי יעד

 • חברה ישראלית המייצרת מוצרים מוחשיים חדשניים, מענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית או עילית, בעלת הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר בשנה.
 • חברה ישראלית הנמצאת בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעה לפחות שתיים מהפעילות הבאות:
 • חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות ייצור.
 • רכישת מכונות לטובת תהליך ייצור.
 • העסקת כוח אדם ייעודי לייצור.
 • אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור.
 • הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור, הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

גובה המענק

פרויקטים שיאושרו יהיו זכאיים למענק, ששיעורו 50%-30% מהוצאות הפיתוח המאושרות (תוספת 10% מענק לאזור פיתוח א').

הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים:

 • תבניות ייצוריות – עד תקרה של 500,000 ש"ח.
 • רכישת ידע – עד תקרה של 250,000 ש"ח.
 • הוצאות פיתוח לבניית מכונת ייצור – עד 500,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה והוצאות גמלון – עד 1 מיליון ש"ח.
 • הדרכות לעובדים – עד תקרה של 25,000 ש"ח.
 • תיקוף שוק עבור תוצרי התוכנית – עד תקרה של 15% מתקציב התיק.

 

 

תחומים מועדפים

המסלול מעניק תמיכה לחברות מתחומי הטכנולוגיה מעורבת עילית או טכנולוגיה עילית.

לדוגמה: מכשור רפואי / ייצור תרופות / אנרגיה / מערכות חלל ותעופה / מערכות אלקטרוניקה, אופטיקה ותקשורת וכדומה.

להלן מספר דוגמאות לפיתוח תהליכי ייצור שהמסלול יתמוך באחד מהם או יותר:

 • פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור (לדוגמה: פיתוח קו ייצור לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי).
 • פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת (לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת במהלך שרשרת הייצור).
 • ביצוע אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור (לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי).
 • פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר (לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר).

תנאי סף

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל, שבבעלותה לפחות קו ייצור אחד או נמצאת בהיערכות לייצור (על פי תנאי מסלול הטבה מספר 36).
 • הכנסות החברה אינן עולות על 70 מיליון דולר בשנה (לחברות מענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית או עילית).
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות (מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ונהלי זירת ייצור מתקדם).

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרויקט המו"פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.
 • הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.
 • יכולות החברה המבקשת, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת פרויקט מו"פ, ומימושו העסקי.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן