PDF להורדה

קול קורא לחברות תעשייה להגשת בקשות במסלול "מעבר מפיתוח לייצור"

שנה: 2022

מספר החוזר: 64.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות פרסמה קול קורא לחברות ומפעלים, הנמצאים בשלבי המעבר מפיתוח לייצור, להגשת בקשות לפיתוח תהליכי ייצור.

המסלול מעניק תמיכה עבור פיתוח תהליכי ייצור למוצרים חדשניים. במסגרת מסלול זה יתקבלו בקשות שלפחות שני שליש מתקציבן יעסוק בתהליכי ייצור אלו.

תאריך אחרון להגשת בקשות – 8 בספטמבר 2022.

להלן עיקרי הקול הקורא:

קהל היעד

 • חברה ישראלית המייצרת מוצרים מוחשיים חדשניים, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, בעלת הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר בשנה.
 • חברה ישראלית הנמצאת בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעה לפחות שתיים מהפעולות הבאות:
 • חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיום מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות ייצור.
 • רכישת מכונות לטובת תהליך ייצור.
 • העסקת כוח אדם ייעודי לייצור.
 • אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור.
 • הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור, הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

גובה המענק

 • פרויקטי מו"פ, שיאושרו, יהיו זכאיים למענק, ששיעורו 50%-30% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
 • תוספת 10% מענק לאזור פיתוח א'.
 • הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים:
 • תבניות ייצוריות עד תקרה של 500,000 ש"ח.
 • רכישת ידע עד תקרה של 250,000 ש"ח.
 • הוצאות פיתוח לבניית מכונת ייצור עד 500,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון עד 1 מיליון ש"ח.
 • הדרכות לעובדים עד תקרה של 25,000 ש"ח.
 • מסחור ושיווק תוצרי התוכנית עד תקרה של 15% מתקציב התיק.

תחומים מועדפים

 • המסלול מעניק תמיכה לחברות בטכנולוגיה מעורבת עילית או טכנולוגיה עילית, לדוגמה: מכשור רפואי / ייצור תרופות / אנרגיה / מערכות חלל ותעופה / מערכות אלקטרוניקה, אופטיקה ותקשורת וכדומה.
 • להלן מספר דוגמאות לפיתוח תהליכי ייצור שהמסלול יתמוך באחד מהם או יותר:
 • פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור. לדוגמה: פיתוח קו ייצור לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.
 • פיתוח מכונות / מתקני ייצור/ מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת. לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת במהלך שרשרת הייצור.
 • ביצוע אנליזות / ניסויים וחישובים, שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור. לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים, שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי -חרושתי.
 • פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר. לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

תנאי סף

 • הבקשה תוגש על ידי חברה רשומה בישראל.
 • החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל – שבבעלותה לפחות קו ייצור אחד או נמצאת בהיערכות לייצור, על פי תנאי מסלול הטבה מס' 36.
 • הכנסות החברה אינן עולות על 70 מיליון דולר בשנה (לחברות מענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית או עילית).
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני, כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 36 עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ונהלי חטיבת צמיחה.

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים, אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרויקט המו"פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.
 • הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים, אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.
 • יכולות החברה המבקשת, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת פרויקט מו"פ, ומימושו העסקי.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן