PDF להורדה

קול קורא לחברות ייצור – הגשת תכניות מו"פ לקידום חדשנות בענפי הדפוס והנייר

שנה: 2019

מספר החוזר: 110.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי זירת הייצור המתקדם ברשות החדשנות פרסמה קול קורא למפעלי ייצור, הפועלים בענף הדפוס והנייר, להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית.

התאריך האחרון להגשה ה-1 בפברואר 2020.

להלן עיקרי הקול הקורא 

ניתן להגיש תוכניות לפיתוח מוצרים בתחום הנייר והדפוס, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, ופיתוח פתרונות מבוססי אוטומציה ורובוטיקה למערך הייצור. על התכניות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה, לייצר ערך משמעותי עבורה וחידוש עבור הענף בו היא פועלת.

אוכלוסיית היעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור בענפי הדפוס והנייר על כל תחומיהם: יצרני קרטון ונייר על כל שימושיו, בתי הדפוס ויצרני מערכות לעולם הדפוס והנייר.

המענק שניתן לקבל

  • פרוייקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכנית מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק, ששיעורו בין 30% ל-70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
  • יודגש, ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התוכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.
  • פרויקטי חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו לתוכנית המכינה למו"פ, עשויים להיות זכאים להשתתפות של עד 75% מדמי ההתקשרות עם מומחה טכנולוגי, וכן יהיו זכאים להנחייה וליווי מקצועי של ועדת ההיגוי של התכנית. 

הנושאים הכלולים בקול קורא זה הינם, בין היתר:

  • פיתוח מוצרים חדשניים, ובהם פיתוח שיטות הדפסה חדשות, אריזות חדשניות חומרי גלם חדשניים ועוד.
  • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים.
  • פיתוח טכנולוגי של מוצר אריזה קיים והתאמתו לכלכלה המעגלית[1], לרבות אריזות הכוללות חומרים ממוחזרים, חומרים מתכלים וכדומה.
  • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות.

תכניות המוגשות במסגרת הקול הקורא יכולות להימשך עד שנתיים. יחד עם זאת, אישור תוכנית העבודה והתקציב יתבצע כמקובל ברשות החדשנות, כל שנה בנפרד.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

[1] כלכלה מעגלית הינה גישה כלכלית החותרת למניעת בזבוז, על ידי ניצול מרבי של חומרי גלם או אנרגיה. כלכלה מעגלית תוכננה כאלטרנטיבה למודל הליניארי של "לקחת, להשתמש/לצרוך, לזרוק", ורואה בו מודל בזבזני, המתבסס על שימוש בכמויות גדולות של חומרים, תוך התעלמות מזמינותם (העתידית) ומההשפעות של צריכתם והשלכתם. ההנחה בבסיס הכלכלה המעגלית היא שעקב סופיות המשאבים בכדור הארץ, המודל הליניארי אינו בר קיימא. כפתרון לכך הכלכלה המעגלית מציעה שינוי בשרשרת האספקה, כך שכל משאב ינוצל בכמות המרבית של פעמים לפני שיסיים את תפקידו בכלכלה. מודל זה מאופיין במיצוי ובשימוש חוזר מרבי במשאבים מרמת המוצר, דרך מרכיביו, ועד חומרי הגלם מהם הוא מיוצר.

מודלים של כלכלה מעגלית שואפים לנתק את הקשר בין התפתחות כלכלית, לצריכת משאבים ממקורות מתכלים, ובכך להשיג יעדים כגון צמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה, תוך צמצום נזקים והשפעות סביבתיות. חסידי הכלכלה המעגלית רואים במודל זה ככזה שממקסם יעילות, ולפיכך ממזער סיכונים כלכליים ואקולוגים.

 

דילוג לתוכן