PDF להורדה

קול קורא להגשת תכניות מו"פ והרצה (פיילוטים) לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים בענף הבנייה

שנה: 2019

מספר החוזר: 50.2019


רשות החדשנות, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, מזמינים מפעלי ייצור וחומרי גלם בענף הבנייה להגיש בקשות לקבלת סיוע בתכניות מו"פ והרצה (פיילוטים), שמטרתן לתרום לשיפור ולייעול ענף הבנייה, באמצעות פיתוח והרצה (פיילוט) של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הצפויים להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, להגברת הבטיחות, לקיצור משך התכנון והביצוע, לשיפור איכות המבנים ולהפחתה בעלויות הבנייה.

על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה, להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה, ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור ענף יצרני זה בישראל.

תאריך אחרון להגשה – ה-8 באוגוסט 2019.

המענק שניתן לקבל – פרויקטים של חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% – 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

כמו כן, במסגרת התקציב, ניתן יהיה להכיר בהוצאות ישירות לייצור של אבטיפוס, ובכלל זה הדגמה באתר בנייה, בסך של עד 500,000 ש"ח לתיק.

יודגש, כי שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול תמיכה משותפת עם משרד הבינוי והשיכון (תת מסלול תעשיות בנייה) ברשות החדשנות, ולאישור התוכנית על ידי ועדת המחקר של זירת ייצור מתקדם ברשות.

הנושאים הכלולים בקול קורא זה, ואשר ביחס אליהם ניתן יהיה להגיש בקשות במסגרת קול קורא זה, הינם, בין השאר:

  • פיתוח והרצה (פיילוט) של מוצרים חדשניים בתחום מוצרי וחומרי הבנייה והבידוד.
  • פתרונות תעשייתיים למניעת ליקויי בנייה ושיפור מבנים קיימים.
  • שיטות לבנייה מתועשת.
  • ייצור רובוטיקה וציוד מתקדם לבנייה.
  • שימוש בחומרים חדשים או תהליכים חדשים לשיפור תכונות ותפקוד המוצר, דוגמת שימוש בחומרים ממוחזרים.
  • פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות והתפקוד של רכיבים / מוצרים בבניה.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן